Är vård i hemmet patientsäkert

By on 15 februari, 2023

Är vård i hemmet patientsäkert, ny studie om säkerhetsbrister i hemsjukvården, hemsjukvården är den snabbast växande vårdformen i Sverige och hela Europa.

Patientsäkerhetsforskning har främst skett inom slutenvård och är i stort sett outforskat inom hemsjukvård. En ny studie undersöker säkerhetsbrister i hemsjukvården.

Omvårdnadsrelaterade negativa händelser inom hemsjukvården i Sverige
Forskning från slutenvård har applicerats i hemsjukvård vilket på senare år har kritiserats utifrån vetskapen att patientsäkerhet är kontextberoende. Förutsättningarna för sjuksköterskor att ge säker vård i hemmet skiljer sig markant från sjukhusmiljön.

Ett hem är inte inrett utifrån att vård ska utföras där och sjuksköterskorna är inte där 24/7. Samtidigt som alla människor har rätt till en god och säker vård oavsett var vården bedrivs. Den här studien, som är en del i ett större forskningsprojekt, syftade till att öka kunskapen om omvårdnadsrelaterade negativa händelser inom hemsjukvården i Sverige.

– Vår studie visar att omvårdnadsrelaterade skador och tillbud, händelse som kunde lett till skada, drabbar nästan hälften av patienterna, majoriteten bedöms vara förebyggbara och inträffar redan från vårdtidens början. Patienter drabbas utan skillnader i ålder eller kön, förklarar Marléne Lindblad, biträdande prefekt vid Röda Korsets Högskola och en av de ansvariga forskarna för studien.

Granskning av journaler

Studien har genomförts genom en strukturerad journalgranskningsmetod, och verktyget har i tidigare studie anpassats och validerats för att användas inom hemsjukvård. Granskning gjordes av 600 slumpmässigt utvalda hemsjukvårdjournalser från tio olika regioner i landet.

I dessa 600 journaler identifierades 699 tillbud och skador varav 74% av dessa bedömdes vara omvårdnadsrelaterade.

– De mest förekommande omvårdnadsrelaterade tillbuden var fall utan att patienten fick någon skada, brister i läkemedelshantering och måttlig förstoppning, medan de vanligaste skadorna var trycksår, vårdrelaterade infektioner och fall, säger Marléne Lindblad.

Helhetssyn behövs för effektiva förbättringar som främjar patientsäkerheten

– Förutom kunskapen om vilka typer av negativa händelser, förekomst och allvarlighetsgrad så har vi även tittat på tillbud och möjliga bidragande orsaker till negativa händelser. Det är kunskapskällor som belyser systemfel och indikerar risker innan en skada sker. För att kunna göra effektiva förbättringar som främjar patientsäkerheten behövs en helhetssyn. Att främja patientsäkerhet ger, förutom att minska patienten och anhörigas lidande, även en stor ekonomisk vinst för sjukvården och samhället, säger Marléne Lindblad.

Studien visade att händelserna ledde till 165 extra läkarbesök och 226 vårddagar i slutenvård för patienterna. En patient avled av en omvårdnadsrelaterad skada, undernäring med stor viktnedgång.

– Sjuksköterskor i hemsjukvården har ett stort ansvar att främja patientsäkerhet men vi måste ge dem möjliga förutsättningar. Dels i form av ökad kunskap, dels ökade resurser, som högre sjuksköterskebemanning. Låg sjuksköterskebemanning har en visad effekt på att andelen omvårdnadsrelaterade negativa händelser ökar, avslutar Marléne Lindblad.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korsets Högskola
Läs studien i sin helhet – sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748922002632?dgcid=coauthor

You must be logged in to post a comment Login