Arbetsförmedlares attityder och sätt att arbeta påverkar den arbetssökandes chans att få jobb

Av på 6 mars, 2020

De arbetsförmedlare som är mest inriktade mot jobbsökande åtgärder är också bäst på att få arbetssökande att hitta ett jobb, visar Riksrevisionens nya granskning.

Arbetsförmedlarna har en viktig roll i att genomföra arbetsmarknadspolitiken och ska omsätta den till konkreta beslut för enskilda arbetssökande. Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att förmedlingsarbetet kan effektiviseras.

Granskningen visar att arbetsförmedlare som är positivt inställda till åtgärder inriktade mot jobbsökande skickar fler förslag på jobb att söka och får fler sökande i jobb. Detta belyses i ett räkneexempel som visar att cirka fyra procent fler arbetslösa skulle ha ett jobb efter två år om samtliga arbetsförmedlare vore lika inriktade på sökaktiviteter som den fjärdedel som är det mest (allt annat lika).

– Räkneexemplet ger inte hela bilden eftersom det till exempel inte tar hänsyn till eventuella undanträngningseffekter. Men det visar ändå att en ökad användning av arbetssätt som är tydligt inriktade mot sökaktiviteter har potential att bidra till att de arbetsmarknadspolitiska målen nås i högre utsträckning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Resultatet överensstämmer med tidigare studier.

Granskningen visar också att det finns stora skillnader i hur ofta förmedlare beviljar utbildningsinsatser och insatser från externa aktörer. Skillnaderna kan inte förklaras av att förmedlare har sökande med olika bakgrund. Förmedlare som är mer inriktade på insatser från externa aktörer beviljar sådana insatser oftare men får inte fler sökande i jobb. Samtidigt har insatserna en kostnad.

– Olika arbetsförmedlare gör i liknande situationer olika bedömningar av om en insats är lämplig. Genom en mer träffsäker tilldelning av kostsamma insatser kan resurserna i högre utsträckning läggas där de gör störst nytta. Det skulle öka effektiviteten i myndighetens arbete, säger Anton Ringström, projektledare för granskningen.

Rekommendationer
Arbetsförmedlingen genomgår just nu stora förändringar. När förutsättningarna för myndighetens framtid är klarlagda bör Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för att främja ett mer sökaktivitetsinriktat arbetssätt. Det kan till exempel göras genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte eller genom en tydligare styrning av verksamheten mot prioritering av arbetet med att skicka förslag på jobb att söka.

Arbetsförmedlingen bör även säkerställa en mer enhetlig och träffsäker tilldelning av kostsamma insatser. Detta kan till exempel göras genom uppföljning av hur förmedlare och arbetslag ligger i förhållande till vad som kan förväntas, genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte eller genom ökad användning av olika typer av bedömningsstöd.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Riksrevisionen
Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats – https://www.riksrevisionen.se/2020_5_rapport

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in