Arbetsgrupp fortsätter arbetet med kulturpolitiska programmet i Lindesberg

By on 21 februari, 2018
Arkivbild.

Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor har arbetat på uppdrag av tillväxtutskottet med att ta fram ett kulturpolitiskt och ett fritidspolitiskt program. Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att beredningen ska upphöra 31 december 2017 vilket innebär att de uppdrag som tillväxtutskottet har gett återgår till tillväxtutskottet och kommunstyrelsen.

Tillväxtutskottet beslutade på senaste mötet (6 februari) att föreslå kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett kulturpolitiskt program och en arbetsgrupp som arbetar fram ett fritidspolitiskt program. Respektive arbetsgrupp ska ha rätt att ta den tid det åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för respektive program till utskottet i juni 2018, enligt tillväxtutskottet som ger förvaltningschefen (för tillväxtförvaltningen) i uppdrag att utse en person som kan vara behjälplig med att skriva programmen. Delrapportering av arbetet ska ske till utskottet under våren 2018.

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som fortsätter arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program för Lindesberg kommun.

Tillväxtutskottet föreslår att arbetsgruppen ska bestå av Daniel Andersson (S), Susanne Karlsson C) och Virosa Viberg (SD). Kommunstyrelsen beslutar i frågan på nästa sammanträde 27 februari.

Tillväxtutskottets förslag till arbetsgrupp för kulturpolitiskt program: Daniel Andersson (S), Susanne Karlsson C) och Virosa Viberg (SD).

Tillväxtutskottets förslag till arbetsgrupp för fritidspolitiskt program: Lillemor Bodman (M), Maria Odheim Nielsen (V) och Jonas Bernström (S).

Från motion till kulturpolitiskt program
Oktober 2015: Susanne Karlsson (C) lämnar in en motion om att kommunen ska skapa ett kulturpolitiskt program. Hon skriver att kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare. ”I kommunen finns kulturmiljöer samt många olika utövare av kultur. Kulturupplevelser i olika former ger en stimulerande fritid och tillgång till kultur ger ett rikare liv vilket är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kulturen ska vara en självklar del i kommunens planering med tillgänglighet för alla. Genom att göra ett kulturpolitiskt program lyfts, tydliggörs och synliggörs kulturen”.

Februari 2016: Tillväxtutskottet ger kommunstyrelsens beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor uppdraget att ta fram politiska mål och visioner i ett kulturpolitiskt program som ska vara klart i juni 2017: ”Kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare”, skriver tillväxtutskottet.

Oktober 2016: Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor inleder arbetet med ett kulturpolitiskt program.

Januari 2017: Representanter för Nätverket Lindekultur får svar på frågor om arbetet med programmet vid ett möte med beredningsgruppen. Vid mötet framkom att beredningsgruppen kommer att ta fram ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program – alltså inget separat kulturpolitiskt program. Anledningen är att ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program tar ett större grepp om frågan, enligt beredningsgruppen.

Maj 2017: ”Lindesbergs kommun ska ha ett separat kulturpolitiskt program – inte ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program som kommunstyrelsens beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor föreslår”, enligt beslut i tillväxtutskottet som vill ha fram ett förslag till december 2017.

November 2017: Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har beslutat att föreslå en nedläggning av beredningen för kultur och fritid från och med 1 januari 2018. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige 13 december. Beredningen räknar dock med att kunna lägga fram ett förslag på ett kulturpolitiskt program före årsskiftet.

December 2017: Ett utkast till kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 2018-2020 presenterades för tillväxtutskottet 5 december. Dagen innan hade beredningsgruppen för kultur och fritid hållit sitt sista sammanträde och då gjort vissa omformuleringar av gruppens förslag till kulturpolitiskt program. ”Underlaget som presenterades är en början på ett kulturpolitiskt program – men det måste bearbetas mera innan det är klart för dialog- och remissrunda”, förklarade kommunalrådet Irja Gustavsson efter tillväxtutskottets sammanträde.

Januari 2018: Uppdraget att slutföra arbetet med ett kulturpolitiskt program kommer att tas över av kommunstyrelsen: ”En arbetsgrupp kommer att utses med uppdrag och tidsplan att göra färdigt underlaget så det kan börja kommuniceras”, enligt tillväxtutskottet.

Vad är ett kulturpolitiskt program?
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med övergripande mål.

Detta avspeglas sedan i verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera. ”Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar”, står det vidare i projektbeskrivningen för uppdraget: ”Det kulturpolitiska programmet är övergripande och ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter.

Programmet ska vara ett politiskt antaget dokument som blir ett styrinstrument för hela Lindesbergs kommuns strategiska och löpande arbete med kulturfrågor. Programmet ska vara vägledande för kommunfullmäktige, nämnder och utskott, personal inom kommunens förvaltningar, externa samverkanspartners samt kommuninvånarna. Dessutom kan dokumentet inspirera och engagera föreningsliv, näringsliv samt besökare inom kulturs ansvarsområden”.

Länet | Politik | Lindesberg
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login