Arbetsolyckorna ökar kvinnor och män drabbas olika

By on 12 juni, 2024
Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång.

Arkivbild

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång, och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro än män, det visar Arbetsmiljöverkets senaste statistik över arbetsskador under 2023.

Under förra året ökade antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro medan anmälda arbetssjukdomar minskade med 28 procent jämfört med 2022. Det senare beror främst på att antalet anmälningar om smitta, som låg högt under pandemiåren, har sjunkit kraftigt under 2023.

Även om det totala antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat jämfört med 2022 har antalet kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet ökat jämfört med före pandemiåren (2019). Det är fortfarande nästan dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av sjukdom av jobbet.

– Den markanta minskningen av arbetssjukdomar relaterade till covid-19 är ett positivt tecken, men arbetsgivare måste nu fokusera på att hantera de kvarvarande arbetsmiljöriskerna som fortsätter att påverka många arbetstagare inom kvinnodominerande verksamheter som vård och omsorg, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket och fortsätter:

– Det är oroväckande att det fortfarande är så många kvinnor som anmäler att de drabbats av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Det är främst kvinnor inom vård och omsorg samt utbildning som drabbas av sjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer, som hög arbetsbelastning, med liten möjlighet att påverka sitt arbete och återhämta sig. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret, säger Lars Lööw.

Flest sjukdomar, orsakade av organisatoriska och sociala faktorer, på tio år

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar år 2023 var organisatoriska och sociala faktorer, som till exempel hög arbetsbelastning, inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg, utbildning och offentlig förvaltning – personal inom exempelvis polisen och kriminalvården, socialtjänsten och försvaret.

Det är främst kvinnor som anmäler arbetssjukdomar av organisatoriska och sociala orsaker, och bland kvinnor låg nivån förra året på den högsta sedan 2014. Bland män var ergonomisk belastning, till exempel tunga lyft, ensidigt och monotont arbete, den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar.

Vanligare att män anmäler olyckor med sjukfrånvaro

Under 2023 anmäldes cirka 39 400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare, vilket är cirka 4 000 (+11 %) fler jämfört med året innan. Ökningen gäller såväl kvinnor som män. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland män var cirka 22 100 och bland kvinnor cirka 17 300.

Sett utifrån ålder var det män i den yngsta åldersgruppen, 16–24 år, som hade flest anmälningar per 1 000 sysselsatta.

– Många av arbetsolyckorna sker när man avviker från det normala eller att rutinerna inte har följts. Genom att dokumentera tillbud och avvikelser väl kan arbetsgivaren i de allra flesta fall förutse och förebygga olyckorna. Ingen skulle behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnit på arbetsplatsen, säger Lars Lööw. 

Fallolyckor har ökat både bland kvinnor och män

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till kvinnors anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och den näst vanligaste bland män. Vanligaste orsaken till att män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro är förlorad kontroll över handverktyg, maskiner och transportmedel. 

Transport och magasinering är den näringsgrenen där kvinnor har flest antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta. Även bland män ligger transport och magasinering högst tillsammans med vattenförsörjning.

Fler dödsolyckor i arbetet

Under 2023 inträffade 55 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, vilket är 15 stycken fler än 2022. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång. Ytterligare fem arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade bland utländska medborgare vid arbete i Sverige.

Tre personer omkom i arbetsmarknadsåtgärder eller i andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkringsbalken, men som inte räknas in i den svenska arbetskraften.

Anmälda arbetsskador 2023 i korthet

  • 155 827 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2023.
  • 39 423 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (17 348 kvinnor, 22 075 män).
  • 82 748 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (46 040 kvinnor, 36 708 män).
  • 15 343 olyckor på väg till eller från arbetet (9 901 kvinnor, 5 442 män).
  • 11 938 arbetssjukdomar (8 289 kvinnor, 3 649 män).
  • 55 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 50 män).
  • 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.

Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2023 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2024.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Arbetsmiljöverket

You must be logged in to post a comment Login