Arealen ekologiskt brukad mark minskar

Av på 18 maj, 2022
Foto: Lena Pettersson

2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken med 3 900 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020. Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion ökade något medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade. Totalt brukades 20 procent av jordbruksmarken i Sverige med ekologiska produktionsmetoder.

Totalt brukades 606 900 hektar jordbruksmark ekologiskt 2021, en minskning med 3 900 hektar. Arealen åkermark minskade med 3 100 hektar till 469 400 hektar och arealen betesmark minskade med 800 hektar till 137 500 hektar.

Omställningsarealen minskade för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskade arealen som är under omställning till ekologisk produktion. 2021 uppgick den till 36 500 hektar, en minskning med 7 700 hektar eller 17 procent jämfört med 2020. Sedan 2017 har omställningsarealen minskat med 44 900 hektar eller 55 procent.

Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion var 570 400 hektar, en ökning med 3 800 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020. Figuren nedan visar att den omställda arealen ökat kontinuerligt sedan 2005, om än med lite lägre takt åren 2014–2016 och 2021.

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Den ekologiska arealen minskar i flertalet av länen

I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. Under de senaste fyra åren, 2018–2021, har andelen legat relativt konstant på drygt 20 procent för Sverige som helhet.

I figuren nedan redovisas andel ekologisk jordbruksmark per län. Fyra län ligger i dagsläget över inriktningsmålet; Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Under 2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken i 15 län medan den ökade i 6 län. För flertalet län är förändringarna dock relativt små.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark per län

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in