Årets betygsresultat för årskurs 9

By on 27 juni, 2018

Årets betygsstatistik för årskurs 9 i kommunala grundskolor visar lägre resultat än de senaste åren. Under läsåret har särskilda insatser riktats till de elever som behöver dem mest och många har gjort stora framsteg.

De bakomliggande orsakerna till de lägre betygsresultaten är flera.

Vi ser att skolfrånvaro spelar en stor roll. Det finns samtidigt en ökad psykisk ohälsa och social problematik bland eleverna, som gör att eleverna har svårare att nå målen, säger förvaltningschef Margareta Borg.

Under året har antalet elever ökat och för nyanlända elever, som inte gått hela grundskolan i Sverige, är det svårare att nå målen. Cirka en tredjedel av de som inte nått behörighet är nyanlända elever.

Redan när eleverna gick i årskurs 8 fanns indikationer på att flera elever inte skulle nå upp till kunskapsmålen och bli behöriga till gymnasiet.

Under läsåret har vi riktat insatser till de skolor och elever som behöver dem mest. Arbetet har gett resultat och många av eleverna har gjort stora framsteg under året, även om inte alla lyckats bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, betonar Margareta Borg.

För de flesta elever är matematiken den stora utmaningen. För att möta behovet har skolorna under läsåret gett eleverna fler undervisningstimmar i matematik. Skolorna har även ökat antalet lärare i klassrummet, arbetat med stödmentorskap och elevcoacher samt skapat individuella stödåtgärder. Det pågår även ett arbete med att stärka elevhälsan.

– Inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” har vi avsatt nästan 30 miljoner årligen som ska användas till att stärka resultaten i skolan. Det krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete för att vända trenden och nå bättre resultat, men jag är trygg i att vi kommer göra det med de insatser som nu är igång eller planeras inom Topp 25, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för barn och utbildning.

Under sommaren erbjuder Örebro kommun lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli, eller som inte blivit behöriga till gymnasiet. De elever som är aktuella för lovskola har fått en inbjudan under våren.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login