Arkitekturpolicy på gång i Lindesbergs kommun

Av på 25 januari, 2021

På onsdag 27 januari får kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun information om det nationella och lokala nuläget gällande gestaltningsfrågor inom samhällsplaneringen. Projektledare är stadsarkitekt Sara Hallström som förklarar varför byggnadsnämnden gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunal arkitekturpolicy.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy för respektive kommun (Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors). Syftet med policyarbetet är att förtydliga lokala förutsättningar och ge en bättre överblick i processerna när den fysiska miljön står inför en förändring. Målet med det färdiga dokumentet, som kan kallas policy, riktlinje, program eller dylikt, är rimligtvis att underlätta för alla inblandade, det vill säga offentliga som privata aktörer och tjänstepersoner att avgöra på vilket sätt ett projekt kan bidra till exempelvis kommunens vision, ett specifikt lokalt behov, Sveriges miljömål eller Agenda 2030-arbetet osv.

Projektledare är stadsarkitekt Sara Hallström. Arbetet har ännu inte påbörjats, därför finns ännu varken arbetsgrupper eller styrgrupp. Det slutgiltiga dokumentet antas i kommunfullmäktige i respektive kommun. För att bringa klarhet i bakgrunden till Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt ventilera tankar och farhågor till projektledare inför att arbetet sätts igång har förvaltningen tagit initiativ till ett informationstillfälle för respektive kommuns kommunstyrelse

Citat ur regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

“Ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser av att inte ha en arkitekturpolicy är svåra att beräkna men sitter ihop med frågan om vad kommunen har för faktiska behov, befintliga underlag och mål. Att kommunen ska arbeta aktivt med en hållbar stadsutveckling, ta hänsyn till landskapsbilden och verka för att det som byggs och anläggs bidrar till att Sverige kan nå sina miljömål och Agenda 2030-målen är delvis inskrivet i lag. Det anses i allmänhet vara ett konkurrensmedel om en kommun är en tydlig och aktiv part då intressenter och aktörer funderar på var och hur de vill genomföra sina projekt. Tydlighet ger trygghet och attraktivitet, för alla inblandade, även för kommunens invånare”, skriver kommundirektör Henrik Arenvang och stadsarkitekt Sara Hallström i underlaget till kommunstyrelsen och fortsätter:

“Lindesbergs kommun ger idag en relativt svag vägledning på detta område främst genom generella skrivningar i översiktsplaner och detaljplaner som ibland är mycket gamla. I övrigt, till exempel gällande landskapsbilden eller sett till kulturmiljöer är det ofta tolkningar av plan- och bygglagen som gäller. Tolkningen görs av samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovshandläggare och stadsarkitekten. Tvetydighet eller oenighet gällande tjänstepersoners tolkning av en situation, samt vilka möjligheter eller behov som finns att utreda inför förändring av en fysisk miljö kan upplevas frustrerande, inte minst av externa parter. Internt inom kommunens organisation kan det vara betungande att ansvar för vad som avhandlas i dialog med intressenter samt motiveringar till beslut och andra viktiga avgöranden ligger helt på enstaka tjänstepersoner. En policy kan förenkla projektgången för alla inblandade”.

Underlag som finns i kallelse till kommunstyrelsen sammanträde 27 januari.

Sveriges regering har de senaste åren arbetat med ett nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Målet beskriver att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

……………………….

Utskott vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum
Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum. Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbeta om sitt förslag som bland annat vill skydda kulturmiljöer i centrala Lindesberg.

“Så kan Frövis strandpromenad bli mer tillgänglig för allmänheter”
“Frövi strandpromenad behöver en översyn och en sammanhållande tanke för att kunna fungera tillfredsställande och kunna utvecklas”, skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som vill ha Lindesbergs kommuns uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för strandpromenaden i Frövi.

Kulturmiljöer kan komma att skyddas i Lindesbergs centrum
“Förstärk kopplingen till och synliggör den historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhets-bestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning.” Det är ett av fyra målformuleringar för Lindesbergs centrum, enligt ett förslag.

Så planeras för bostäder i och kring Kristinaskolan i Lindesberg
“Skolbyggnaden och gymnastikhuset har sådana kulturhistoriska värden att de bör skyddas”, enligt det reviderade förslaget till ny detaljplan för Kristinaskolan med omgivande fastigheter i centralorten Lindesberg. Förslaget är nu ute för granskning med möjlighet att lämna synpunkter senast 4 september 2020.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in