Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

By on 11 november, 2022
Arkivbild

Regeringen har igår beslutat om gräns­kontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november i år till och med den 11 maj 2023, beslutet baseras på regeringens bedöm­ning att det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ordningen och den inre säker­heten i Sverige. Det nuvarande beslutet löper ut vid midnatt idag.

Den ryska inva­sionen av Ukraina har utöver det mänsk­liga lidande som kriget fört med sig även skapat en ytterst allvarlig säkerhets­situation i Europa, sedan den ryska ordern om mobili­sering har ett stort antal ryska med­borgare lämnat landet och sökt sig till EU.

Risken för vapen­smuggling och människo­handel som utförs av krimi­nella nätverk som utnyttjar kriget är förhöjd, därutöver söker sig ett ökat antal migranter till EU och Schengen­området via de medlems­stater som gränsar till västra Balkan.

Detta har lett till svåra belast­ningar på dessa medlems­staters mottag­nings­system vilket ökar risken för att stora grupper kommer söka sig vidare inom EU och Schengen­området.

Sammantaget anser regeringen att det före­ligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säker­het och att det därför finns ett behov av en mer nog­grann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige, gräns­kontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot.

Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemen­samma lag­stiftning och baseras på regeringens bedöm­ning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säker­heten i Sverige.

Flera andra Schengen­medlems­stater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också tillfälligt åter­införd inre gräns­kontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrol­lerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säkerheten.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gräns­kontroll ska genom­föras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login