Att motverka rasism i förskolan och skolan

By on 5 oktober, 2017
Jan Jämte och Emma Arnebeck.

Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har, ändå visar studier att rasism är ett problem på många förskolor och skolor, i en ny bok beskriver Örebroforskarna Emma Arnebeck och Jan Jämte hur man kan motverka rasism.

Förskolan och skolan ska verka för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga att lära och utvecklas. Rasism utgör ett hinder för detta.

Det säger Jan Jämte, lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, som tillsammans med kollegan Emma Arnebeck, lektor i pedagogik, har skrivit boken Att motverka rasism i förskolan och skolan.

Diskriminering och rasistiska kränkningar påverkar barn och elever negativt. Det skapar olika möjligheter och förutsättningar mot bakgrund av hur man ser ut, var man kommer ifrån eller vad man tror på. I slutändan påverkar det livsmöjligheter, inflytande och privilegier i samhället.

Boken ska hjälpa personalen att hantera en väldigt komplex problembild. Som förskolelärare och lärare ska man få redskap att analysera och förstå rasism i relation till sin verksamhet, säger Jan Jämte.

Olika arbetssätt att motverka rasism

I vår bok presenterar vi också flera arbetssätt som personalen kan använda för att hantera olika former och uttryck för rasism, säger Jan Jämte.

Dessa arbetssätt omfattar både rasism som kommer till uttryck på individuell nivå och på strukturell nivå. På individuell nivå handlar det om rasism i form av åsikter och handlingar. På en strukturell nivå står skolans organisation, verksamhetens innehåll och personalens förhållningssätt i centrum. Boken innehåller också övningar och beskrivna fall som personalen kan använda som underlag i sitt arbete.

– Vi träffar många engagerade lärare samtidigt som vi upplever att det finns en stor osäkerhet kring hur man kan hantera rasism. Men det finns också en osäkerhet kring den egna rollen och det uppdrag man har, säger Emma Arnebeck.

Emma Arnebeck och Jan Jämte betonar att det inte finns några snabba och enkla lösningar som fungerar i alla situationer. Ska man exempelvis möta utbredda föreställningar och fördomar om vissa grupper krävs en viss typ av pedagogiskt verktyg. Ska man bemöta personer som är organiserade i rasistiska organisationer eller synliggöra och utmana utestängande normen krävs andra tillvägagångssätt.

– Det centrala är att förskolan och skolan har ett uppdrag att aktivt motverka rasism. Bestämmelser som reglerar verksamheten ger personalen ett starkt stöd för att bedriva detta arbete, säger Emma Arnebeck.

Skolan är ingen isolerad verksamhet

I ett av bokens kapitel behandlar författarna även olika sätt att förstå och analysera rasism.

Vi vill utmana den dominerande förståelsen av rasism som har funnits i Sverige. Den tenderar att förstå rasismen som en ideologi som bygger på ett antagande om biologiska rasers olika värde. Men rasism kan underbyggas av en rad olika typer av föreställningar, fördomar eller idémässiga argument och den kan verka både på individuell och strukturell nivå, förklarar Jan Jämte.

I praktiken är det biologiska, kulturella och religiösa aspekter som samspelar för att motivera exkludering eller diskriminering av vissa grupper.

– Skolan är ingen isolerad verksamhet. De åsikter och attityder som finns i samhället återspeglas också i förskolor och skolor och inom lärarkåren. Därför är det viktigt att vi är medvetna om att skolan kan vara en del av det problem man har i uppdrag att motverka, säger Emma Arneback.

Örebro Universitet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login