Även sakägarna har överklagat domen

By on 9 maj, 2021

Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att företrädas av en välrenommerad advokatbyrå som är specialiserade på just mark- och miljömål.

Domen har även överklagats av Nora kommun, Örebro läns museum, Hembygdsföreningen Noraskog och Örebro läns hembygdsförbund. Sakägarnas överklagan genom Jerle Stadsförening stöds även av Nora biologiska förening.

”I ett första steg behöver vi få prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Vi och vårt ombud bedömer att chanserna är goda att detta kommer beviljas. Ett svar på detta kommer troligen före sommaren och en huvudförhandling kan sedan sannolikt bli först 2022”, skriver Jerle Stadsförening som tackar alla som på olika sätt bidrar till arbetet för att Järle kvarndamm ska få vara kvar och utvecklas: ”Kampen fortsätter”.

”Det enda skäl för att meddela tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen är Naturvårdsverkets målsättning att underhållsansvaret och ansvaret för regleringen ska upphöra. Det kan dock inte vara skäl som väger tyngre än ett riksintresse för kulturmiljövården. Och när sökanden tagit på sig ansvaret att skydda och bevara området kan rätten till utrivning inte anses vara ovillkorlig”, skriver Jerle Stadsförening som utvecklar sin överklagan i en handling på 17 sidor med tre bilagor:

Yrkanden

Klagandena yrkar att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ogillar Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen.

Klagandena yrkar i andra hand att Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljö- domstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Klagandena yrkar vidare att Mark- och miljööverdomstolen, innan ovanstående yrkanden prövas, inhämtar ett yttrande från Norra Östersjöns vattenmyndighet enligt 22 kap. 13 § miljöbalken (MB) rörande fråga om möjlighet att peka ut aktuell vattenförekomst som kraftigt modifierad.

Avslutningsvis yrkar Klagandena att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Sammanfattning

Järlefallsdammen är med sin vattenspegel en central del i det kulturmiljöområde vid Järle som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och skyddat i beslut om inrättande av Naturreservatet Järle. Ansökta åtgärder kommer att medföra en påtaglig skada på kulturmiljövärdena i området genom att vattenspegel och fördämningen, som illustrerar hur vattenkraften nyttjats i den historiska järnhanteringen som varit en nyckel i uppbyggnaden av det svenska välståndet, förändras på ett betydande sätt.

Ansökta åtgärder syftar till att förbättra möjligheterna för fiskvandring i Järleån till nytta för naturmiljön och mer specifikt uppnåendet av målen för Natura 2000-området och fastställda miljökvalitetsnormer. Det är dock inte utrett i målet huruvida dessa mål kan uppnås med alternativa åtgärder som är mindre ingripande i kulturmiljövärdena. De alternativa åtgärder som Naturvårdsverket tidigare har utrett har nu avfärdats av verket eftersom de enligt verket inte uppnår målsättningen med att underhållsansvaret ska upphöra. De av Klagandena framförda ytterligare alternativa åtgärderna har inte heller beaktats i MKB eller i prövningen.

Mark- och miljödomstolen har ej heller beaktat möjligheten att peka ut vattenförekomsten som kraftigt modifierad, vilket borde ha skett när åtgärder för att uppnå god ekologisk status innebär en påtaglig skada på kulturmiljön. Mark- och miljödomstolen har inte heller utnyttjat möjligheten att begära ett remissyttrande från vattenmyndigheten, vilket måste anses vara klart motiverat eftersom mark- och miljödomstolen bedömt att en utrivning, som medför en påtaglig skada på kulturmiljövärdena, är nödvändig för att uppnå god ekologisk status.

Den utredning som lagts fram av Klagandena och som bl.a. bygger på Riksantikvarieämbetets och Örebro läns museums yttranden och de förslag på faunapassager som tagits fram av Nora kommun i målet, visar att det med alternativa åtgärder går att möjliggöra fiskvandring och därmed att åstadkomma samma möjlighet för att uppnå såväl gynnsam bevarandestatus som god ekologisk status i vattenförekomsten utan att orsaka påtaglig skada på kulturmiljövärdena. Det föreligger således inte någon intressekonflikt mellan kulturmiljö och naturmiljö vid Järle om rätt åtgärder vidtas.

Det enda kvarstående skäl för att meddela tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen är således Naturvårdsverkets målsättning att underhållsansvaret och ansvaret för regleringen ska upphöra. Det kan dock inte vara skäl som väger tyngre än ett riksintresse för kulturmiljövården. Och när sökanden tagit på sig ansvaret att skydda och bevara området kan rätten till utrivning inte anses vara ovillkorlig.

Mark- och miljödomstolens dom ska därför upphävas och ansökan om utrivning av Järlefalls- dammen avslås. För det fall Mark- och miljööverdomstolen anser att alternativa åtgärder bort ha utretts ytterligare vid mark- och miljödomstolen bör istället domen undanröjas och målet återförvisas.”

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login