Bankchefer tror på svagare konjunktur

Av på 6 januari, 2015

En majoritet av bankkontorscheferna anser att konjunkturen kommer att mattas av under 2015. Även företagen är pessimistiska om konjunkturutvecklingen under 2015. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Inledningen på det nya året blir avvaktande, men på längre sikt ser det ljusare ut, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets första kvartal förväntar sig bara 11 procent att konjunkturen stärks. På ett års sikt tror däremot 33 procent på en förstärkning av konjunkturen.Bankcheferna är betydligt mer pessimistiska inför 2015 jämfört med motsvarande undersökning inför 2014 då en övervägande majoritet trodde att konjunkturen skulle stärkas under året. Även företagen är mer pessimistiska om utveckling än vad man varit under hela 2014.

Utlåningen till företag är oförändrad
Bankkontorens utlåning till små och medelstora företag är oförändrad. Drygt 50 procent av bankkontoren uppger att utlåningen var oförändrad under årets fjärde kvartal. Det är små förändringar jämfört med föregående mätning. Man tror inte heller att utlåningsvolymerna förändras under årets första kvartal. På längre sikt är dock bankkontoren betydligt mer optimistiska, då närmare 70 procent tror att utlåningen ökar.Även företagen uppger att lånebehovet var oförändrat under årets sista kvartal. Till skillnad mot bankkontoren tror man inte att lånebehovet kommer att öka under 2015. Företagen är alltså inte lika optimistiska som bankkontoren när de bedömer lånebehovet på sikt.

Bankernas utlåningsmarginal ökar
Andelen bankkontor som uppger att utlåningsmarginalen har gått upp ökar. Detta bekräftas av företagen där över 50 procent uppger att bankernas räntemarginal har ökat.

– Banker och företag har en negativ inställning till konjunkturutvecklingen under 2015. Detta begränsar viljan att starta eller förvärva företag och gör också att små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt och göra investeringar. Men på lite längre sikt är man mer positiv, säger Lars Mårdbrant kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Svårare för företag att låna
Bankkontoren anser att det har blivit något svårare för företag att låna. Svårast är det för nya bankkunder, som ofta är nystartade företag.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

– När det är osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas bli bankerna mer försiktiga i sin utlåning. Då ökar efterfrågan på krediter från Almi och för många företag blir Almis lån helt avgörande för företagets utveckling, säger Lars Mårdbrant.

Om undersökningarna
Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB. Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet under perioden 1 – 15 december 2014. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 609 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag under perioden 21 november – 15 december 2014.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in