Bara en av fyra läkare frågar om tobaksvanor i Örebro – missar största faktorn till ohälsa

Av på 24 februari, 2020

Väldigt få läkare frågar om tobaksvanor i Sverige, trots att rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död, visar Nationell patientenkät. Så även i Örebro. I Askersund är det bara 17 procent av patienterna som får frågan.

Nationell patientenkät, som årligen görs av Sveriges kommuner och regioner, är den största i sitt slag. I Örebro har 2 489 patienter fått svara på hur de upplevt sitt senaste läkarbesök i primärvården. I 2019 års enkät, som publicerades nyligen, var det endast 624 av dessa patienter (27 procent) som fick frågor från läkare eller annan vårdpersonal om sina tobaksvanor.

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Forskning visar att bara fem minuters rådgivande samtal ökar sannolikheten att sluta röka1.

– Att sluta röka är en av de viktigaste hälsofrämjande insatser man kan göra och därför bör frågan om rökning alltid ställas vid ett vårdmöte. Det är olyckligt, men inte konstigt att frågan om rökning prioriteras ned med tanke på den tidspressade arbetssituation Sveriges allmänläkare har, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, chefläkare Doctrin och docent Karolinska Institutet.

Det finns stora skillnader inom Örebro län. Vid till exempel Ängens vårdcentral i Örebro var det bara 6 av 60 patienter (10 procent) som svarade att tillfrågats om tobaksvanor.

På kommunnivå är andelen lägst i Askersund (17 procent) och högst i Lekebergs kommun (35 procent).

Stora skillnader runt om i landet

I hela landet uppger 27 procent av patienterna att någon diskuterat tobaksvanor med dem. De vårdcentraler som är bäst når upp till omkring 50 procent.

Samtidigt finns det stora regionala skillnader. I flera kommuner är det inte mer än var tionde som tillfrågas om tobaksvanor.

Målsättningen: Rökfritt 2025

I samband med att regeringen tog fram ny strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016-2020, togs beslut om målsättningen att Sverige skulle vara rökfritt år 2025 vilket betyder att rökningen ska ner till under 5 procent2.

Rökning är även bidragande orsak till ojämlik hälsa. Även om andelen som röker har minskat sedan 2006 finns det stora skillnader inom grupper. Av personer med förgymnasial utbildning röker 14 procent medan andelen i gruppen med eftergymnasial utbildning endast är 4 procent3.

– Genom att låta patienter fylla i sin sjukdomshistoria digitalt innan ett vårdbesök säkerställer vi att 100 procent får frågan om rökning. Ett digitalt formulär är dessutom helt objektivt och påverkas inte av vårdpersonalens förutfattade meningar. Med ett bättre förberett vårdmöte, kan större del konsultationen ägnas åt att prata om vad patienten själv kan göra för hälsofrämjande insatser, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Positiv utveckling – trots allt

Även om få patienter får frågan om tobaksvanor, går det att se en positiv utveckling över tid. Patientenkäten har ställt samma fråga sedan 2015, och generellt sett har det blivit lite vanligare att vårdpersonal ställer frågor om tobaksvanor under de senaste åren.

– Det är positivt att allt fler patienter får frågan, men med tanke på den stressig arbetsmiljön inom vården finns det skäl att hitta andra sätt för att säkerställa att frågan tas med till exempel genom digitala verktyg om vi ska nå målet om Rökfritt Sverige 2025, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Fakta: Nationell patientenkät

Den här artikeln bygger på analys av statistik från Sveriges kommuner och regioners Nationell patientenkät från 2019.

Vi har analyserat svaren på frågan “Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen någon av följande levnadsvanor med dig? Tobaksvanor”. Som positiva svar räknas “Ja, vid detta besök” och “Ja, under det senaste halvåret”.

Mer om enkäten och detaljerade resultat hittar du på patientenkat.se.

TABELL: KOMMUN FÖR KOMMUN I ÖREBRO
Kommun Andel som fått fråga om tobaksvanor Antal respondenter Svarsfrekvens
Askersund 17 % 73 39 %
Degerfors 33 % 76 41 %
Hällefors 33 % 67 36 %
Hallsberg 19 % 162 41 %
Karlskoga 27 % 242 43 %
Kumla 34 % 148 40 %
Laxå 21 % 75 41 %
Lekeberg 35 % 78 45 %
Lindesberg 22 % 268 44 %
Ljusnarsberg 22 % 60 31 %
Nora 35 % 109 42 %
Örebro 28 % 1 131 38 %

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Doctrin
1 Metoder för rökavvänjning, SBU
2 Ett rökfritt Sverige 2025, SKR
3 Daglig tobaksrökning, Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in