Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

By on 31 december, 2019

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden.

”Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns”, säger biträdande rättschef Carl Bexelius.

Redan idag vägs barnets bästa in enligt barnkonventionen när Migrationsverket prövar barns ärenden. Skillnaden när konventionen blir lag är inte nya villkor för att få uppehållstillstånd.

– Men vi ska tydligare identifiera, motivera och dokumentera de avvägningar vi gör för det enskilda barnet, något vi också har sett behov av genom våra egna uppföljningar, säger Carl Bexelius.

En annan skillnad blir att Migrationsverkets beslut kan överklagas till en domstol med hänvisning just till barnkonventionens bestämmelser.

Under det senaste året har Migrationsverket tagit fram nya rutiner och stöd i olika delar av handläggningen där barn berörs. Chefer och medarbetare har utbildats för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen. En ram för det arbetet har bland annat varit Barnombudsmannens kunskapslyft.

Större fokus på barn i familj

Att barnkonventionen nu blir lag öppnar också för ett större fokus på att utreda barns egna skäl även när det gäller barn i familj.

Vi ser att barn i familj riskerar att inte få komma till tals, vilket också har lyfts av olika barnrättsorganisationer. Det behöver vi bli bättre på, säger Carl Bexelius.

Barnets bästa viktigt – men inte avgörande enligt lagstiftaren

År 2014 ökade möjligheten för barn att få stanna i Sverige i och med att bestämmelsen särskilt ömmande skäl infördes i utlänningslagen. Men sedan 2016, när riksdagen införde den tillfälliga lagen, har den möjligheten kraftigt begränsats. Att barnkonventionen blir lag 2020 ändrar inte detta. Barnets bästa ska väga tungt, men är liksom tidigare inte ensamt utslagsgivande när olika intressen vägs mot varandra.

– Vi kan komma fram till att det vore för barnets bästa att få uppehållstillstånd, men att det ändå inte finns utrymme för det enligt de lagar som gäller, säger Carl Bexelius.

Fortfarande utlänningslagen och den tillfälliga lagen

Efter årsskiftet är det fortfarande utlänningslagen, den tillfälliga lagen och därefter Migrationsöverdomstolens praxis som bestämmer vem som har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige.

– Att barnkonventionen blir lag ändrar inte villkoren för att få uppehållstillstånd, lagen i sig innebär inte att fler barn nu har rätt att stanna. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns, säger Carl Bexelius.

Ny rättspraxis från Migrationsöverdomstolen

En skillnad däremot är att Migrationsverkets beslut kan överklagas just med hänvisning till barnkonventionen. Tidigare har man inte kunnat åberopa barnkonventionens bestämmelser i domstol, därför saknas idag vägledande praxis från migrationsöverdomstolen om hur barnkonventionen ska tillämpas tillsammans med utlänningslagen och den tillfälliga lagen.

– Redan nu förtydligas barns rättigheter i migrationsprocessen genom vårt arbetssätt. På längre sikt får vi successivt se vilka förändringar och förtydliganden som kommer via domstolarna och lagstiftaren, säger Carl Bexelius.FAKTA

Barnkonventionen sedan 1990 – svensk lag från 2020
Sverige är sedan 1990 bundet att följa Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen ska bli svensk lag och lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Barnkonventionsutredningen
I november 2020 väntas regeringens barnkonventionsutredning ha analyserat hur barnkonventionen stämmer överens med andra lagar, bland annat utlänningslagen.

Barnombudsmannens kunskapslyft
Migrationsverket utvecklar arbetet med att säkerställa och fördjupa barnrättsperspektivet i hela verksamheten, sedan 2017 bland annat inom Barnombudsmannens kunskapslyft vilket avslutas vid årsskiftet. Migrationsverket är en av flera myndigheter som deltar.

Forum för frivilligorganisationer
I oktober 2019 bjöd Migrationsverket in till ett nytt forum med frivilligorganisationer. Forumet ska genom dialog och samverkan fokusera på barnperspektivet och skapa förutsättningar för att ta del av barns egna perspektiv.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Migrationsverket

You must be logged in to post a comment Login