Bättre ekonomiskt resultat för jordbruket 2019

Av på 6 december, 2019
​De låga skördarna av fodergrödor 2018 ledde till brist med höga priser som följd. Priserna på foder låg kvar på en relativt hög nivå under första halvåret 2019. Foto: Linnea Ronström.

Efter 2018 års torra och varma sommar med mycket låga skördar har 2019 års förutsättningar för att odla varit mer normala i större delen av landet. Vädret, i kombination med stora arealer höstsådda grödor som ger hög avkastning, har gett en stor spannmålsskörd. Även grovfoderskörden bedöms som bra. I Jordbruksverkets prognos för 2019 uppskattas produktionsvärdet i jordbruket öka.

Effekterna av torkan 2018 gör sig dock påminda genom att kostnaderna för produktionen förväntas ligga kvar på en hög nivå i förhållande till åren före 2018.Värdet av jordbrukets produktion av varor och tjänster uppskattas öka med 6 procent till 64 miljarder kr 2019 jämfört med 2018. Priserna på spannmål har varit avsevärt lägre i inledningen av skördeåret 2019/2020 jämfört med förra året men det kompenseras av att spannmålsskörden preliminärt beräknas öka med 88 procent. Värdet av vegetabilieproduktionen uppskattas öka med 10 procent medan värdet av animalieproduktionen bedöms öka med 2 procent.

Höga kostnader i spåren av 2018 års torka
De låga skördarna av fodergrödor 2018 ledde till en bristsituation med höga priser på foder. Priserna på foder låg kvar på en relativt hög nivå under första halvåret 2019 vilket gör att foderkostnaderna bedöms vara fortsatt höga jämfört med tidigare år. Även de totala kostnaderna bedöms ligga mycket över genomsnittet för tidigare år.

Krisstöd och gynnsam valuta ökar ersättningarna
Stöden och ersättningarna till jordbruket, beräknas öka med 11 procent, motsvarande knappt 1,1 miljarder kronor. Orsaken till ökningen är främst den andra utbetalningen av krisstödet för torkan 2018 men även en effekt av valutakursen. Att kronan försvagats ytterligare i förhållande till euron gör att stöden som betalas ut i kronor ökar.

Företagsinkomster pekar uppåt
Sammantaget uppskattas nettoförädlingsvärdet, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsvaror, tjänster och avskrivningar öka med 2,7 miljarder kronor till 6,1 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som är den del av resultatet som är kvar för att ersätta kostnader för eget arbete och eget kapital, uppskattas öka med 3,6 miljarder kronor till knappt 8,6 miljarder kronor. 1,1 miljarder kronor av denna ökning är som tidigare nämnts en följd av ökade stöd och ersättningar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in