Bättre möjligheter att behandla information

By on 12 maj, 2023
Bild: Wikipedia

Säkerhetspolisen får bättre möjligheter att behandla information, regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens behandling av person­uppgifter.

De nya reglerna ska ge Säker­hets­polisen ökade möjlig­heter att behandla person­uppgifter med hjälp av tekniska hjälp­medel.

– Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet. Inte minst det försäm­rade säker­hets­läget i Europa har gjort att Säker­hets­polisens förmåga måste priori­teras. Den fråga som Säker­hets­polisen lyfter är central och regeringen tillsätter därför nu en utredning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Säkerhets­polisen har i en hem­ställan som kommit in till regeringen beskrivit att det nuvarande regel­verket inte är ända­målsenligt för den behand­ling av upp­gifter som myndig­heten behöver utföra för att kunna lösa sitt upp­drag på ett effektivt sätt.

För att kunna upp­täcka okända säker­hets­hot, exempelvis spioneri­brotts­lighet och terrorist­attentat, behöver Säkerhets­polisen samla in och behandla stora mängder information.

Säkerhets­polisen framhåller att det inte längre är möjligt att manuellt granska och strukturera uppgifter som kan vara av intresse för myndig­hetens verk­samhet. Med ett mer ända­måls­enligt regel­verk skulle tekniska hjälp­medel kunna användas för att göra en initial ytlig gransk­ning av stora data­mängder och flagga upp information som sannolikt är relevant för myndig­heten.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 15 november 2024. 

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login