Bergslagsleden, bredband och bostäder

Av på 24 oktober, 2013

Vad har dessa saker gemensamt? Jo, de var några av ärendena som regionstyrelsen behandlade under dagens sammanträde. Regionförbundet beslutade att delfinansiera utbyggnaden av bredbandsnät för hushåll och företag på landsbygden.

Tillgängligheten på Bergslagsleden ska förbättras, bland annat genom att entreprenörer längs leden ska kunna ge bättre service till besökarna. Bostadsfrågan är het både nationellt och i regionen. Under dagens sammanträde fick ledamöterna ta del av vad som görs och förslag på hur man kan gå vidare för att hantera bostadsunderskottet.

– Vi har haft ett till lika delar viktigt som intressant styrelsemöte med en stor vidd på frågorna. Vi har diskuterat allt från det trängande behovet av fler bostäder till landsbygdens behov av bredband och praktiska åtgärder för att utveckla turismen för en av våra viktigaste leder. Jag är nöjd med att vi har kunnat fatta många beslut som leder oss framåt som region, säger regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren (s).

Bergslagsleden, bäst i klassen
Bergslagsleden är en viktig turistisk produkt med fokus på kvalité och attraktion. Genom att arbeta med bland annat ökat entreprenörskap, ökad tillgänglighet samt fler och bättre mervärden vill regionförbundet öka Bergslagsledens turistiska värde för regionen. Därför startar nu projektet Bergslagsleden – Bäst i klassen. I projektets att-göra-lista hittar man bland annat punkter som:

•underlätta för besökare att planera och boka övernattningar längs leden
•ta fram modeller för utvärdering och kvalitetskontroll
•förbättra webbplatsen www.bergslagsleden.se
•sätta upp QR-koder för att enkelt få information med hjälp av sin smartphone
•upprätta konstverk längs leden
•utreda möjligheterna till fiske längs leden.

Bredband till landsbygden
Projektet Klivet 11 syftar till att erbjuda hushåll och företag på landsbygden tillgång till elektroniska höghastighetstjänster som de annars inom nära framtid inte hade fått tillgång till. Projektet ska förbereda kabeldragning för att på det sättet sänka kostnaden för utbyggnad av fiber i 27 områden i länets alla 12 kommuner. Kommunerna gör en prioritering av vilka de 27 områdena kommer att bli. Regionförbundet beviljar finansiering för en fjärdedel av projektets kostnader för genomförande, dock högst 2 500 000 kronor. Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen ansvarar för resterande finansiering.

Bättre bostadsförsörjning i länet
Bostadsfrågan är het både nationellt, regionalt och lokalt. Framförallt handlar det om bristen på bostäder och vilken påverkan det har på samhället i övrigt. Därför har regionförbundet initierat förstudien Bättre bostadsförsörjning i Örebro län. Förstudien ger vid handen att det inte byggs tillräckligt trots att alla aktörer gör vad de ska. Trots många nationella initiativ har man inte kommit åt flaskhalsarna som hindrar ett ökat bostadsbyggande. Förstudien pekar bland annat på att det finns ett behov av :

•praktisk lokal och regional samverkan för att öka bostadsbyggandet
•översyn av processer för överprövning av planbeslut
•fortsatt organiserad kunskapsuppbyggnad och tillämpad forskning om bostadsproduktion
•samordnad granskning av tillämpningen av regelverk och riktlinjer i länet
•byggkostnaderna behöver pressas i alla led, alla aktörer – från myndigheter till byggentreprenörer – behöver bidra till att pressa den samlade byggkostnaden i byggprojekt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in