Beslut i Kommunstyrelsen

By on 9 maj, 2017

På Kommunstyrelsens möte den 9 maj behandlades frågor som till exempel Digitaliseringsstrategi, Örebrobostäders försäljning av studentbostäder och Vattenskyddsområde Svartån. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat Klimatsmart vardag 2017.

Digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsen beslutade att Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun 2017-2020 antas. Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram årliga handlingsplaner utifrån strategin som Kommunstyrelsen informeras om samt att uppföljning av Digitaliseringsstrategin sker till Kommunstyrelsen i den årliga temarapporten om kommunens digitalisering.

Örebrobostäders försäljning av studentbostäder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Örebro kommun godkänner Örebrobostäder AB:s försäljning av samtliga aktier i Studentbostäder i Bottenhavet AB till Kunskapsmiljön 3 Holding AB i enlighet med överlåtelseavtal 2017-04-05. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 24 maj för slutligt beslut.

Vattenskyddsområde Svartån
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att till Länsstyrelsen lämna in ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för Svartån med skyddsföreskrifter.

Svartån utgör råvattentäkt för Örebros vattenförsörjning. Vatten tas från ån vid Karlslund och behandlas först i Skråmsta vattenverk och därefter i infiltrationsbassänger i Eker, Bista och Jägarbacken innan det pumpas upp som konstgjort grundvatten. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 24 maj för slutligt beslut.

Klimatsmart vardag 2017
Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att avsätta 150 000 kronor för genomförande av Klimatsmart vardag 2017. Medlen ska tas från Kommunstyrelsens utskotts anslag för oförutsedda kostnader och ska täcka direkta kostnader för kommunikation samt inköp av material och konsulthjälp vid de olika utmaningarna.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login