Beslut i Kommunstyrelsen

By on 31 maj, 2017

På Kommunstyrelsens möte den 30 maj behandlades frågor som till exempel delårsrapport, budgetdirektiv och inventering av rasrisk vid gruvor i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat Handlingsplan 2017-2018 för samverkan mellan kommunen och civila samhället.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se

Delårsrapport med prognos 1 2017 Örebro kommun
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Delårsrapport med prognos 1 för 2017, samt att samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 14 juni för slutgiltigt beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och helårsprognos 1 för 2017 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges finansiella mål. Resultatet efter årets fyra första månader visar ett resultat på 235 mnkr. Kommunens samlade resultat för helåret 2017 prognostiseras till 432 mnkr, vilket är ett överskott på 263 mnkr i förhållande till budget. Exklusive jämförelse-störande poster landar prognosen på 290 mnkr.

Nämnderna redovisar sammantaget ett prognostiserat underskott på – 4 mnkr. Drar man ifrån de AFA-medel och ackumulerade resultat från Intraprenaderna som inte beräknas landar prognosen på – 49 mnkr.

Kommungemensamma verksamheter och finansiering prognostiserar ett överskott på 80 mnkr, 74 mnkr exklusive inte nyttjade AFA-medel. Skatteintäkterna och generella statsbidrag beräknas ge 76 mnkr mer än budgeterat. Helårsprognosen för finansverksamheten visar ett överskott mot budget på 110 mnkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 353 mnkr, och kommunen beräknas därmed inte ha något balanskravsresultat att reglera vid årets slut.

Budgetdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
Kommunstyrelsen beslutar anta budgetdirektiv för år 2018 med plan för 2019-2020. Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska förutsättningar för perioden.
Ärendet har samverkats den 17 maj samt MBL-förhandlats den 19 maj 2017.

Inventering av rasrisk vid gruvor i Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar att Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en kompletterande fältinventering, och inarbeta åtgärderna i sin verksamhetsplan för åtgärder för gruvhål som ligger på kommunens mark. Programnämnd Samhällsbyggnad tillställs medel ur Kommunstyrelsens utrymme för förfogande efter samråd med ekonomidirektören.

2014 genomfördes en översiktlig inventering av rasrisk och gruvhål i Örebro kommun (en skrivbordsinventering). Inventeringen identifierade 149 gruvhål där dagbrott eller underjordsarbeten kan vara av sådan art att det finns risk för ras. Ansvarsförhållandena för gruvhål har utretts av kommunens jurister.

Bergskraft Bergslagen AB som utförde inventeringen fick sedan i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en akutinventering (fältinventering) på 60 prioriterade objekt. Akutinventeringen har pekat ut vilka gruvhål där risker för fall, skred och ras respektive nedskräpning föreligger. Av dessa har Stadsbyggnad kartlagt vilka som ligger på kommunens mark, vilket endast är ett fåtal objekt. Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat att Stadsbyggnad får i uppdrag att för dessa objekt åtgärda de brister i säkerhet och nedskräpning som akutinventeringen påtalat. Finansiering för detta finns inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Vad gäller fullständig inventering för återstående 89 gruvor som identifierades i den första inventeringen, överlämnade Programnämnd Samhällsbyggnad beslut om hantering till Kommunstyrelsen och det är det som det här ärendet gäller.

För andra gruvhål, som inte ligger på kommunens mark, kommer Stadsbyggnad överlämna information till berörda statliga myndigheter för vidare dialog med markägare om hantering.

En samlad information till allmänheten och andra berörda om gruvhålens placering och planerade säkerhetsåtgärder är att föredra. Stadsbyggnad kommer därför initiera sådan i samverkan med Länsstyrelsen och för detta begära stöd av Kommunikationsavdelningen.

Handlingsplan 2017-2018 för samverkan mellan kommunen och civila samhället
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att anta ”Handlingsplan 2017-2018” som bilaga till ”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen”. Handlingsplanen ska följas upp i juni 2018 vid Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxts sammanträde, med beslut om att arbeta fram en ny handlingsplan som gäller från och med 2019.

Som ett led i att förbättra och utveckla samverkan mellan kommunen och civilsamhället har Samverkansrådet under våren arbetat fram ett förslag på handlingsplan som innehåller fjorton konkreta aktiviteter. Utgångspunkten är de åtaganden som finns från både kommunen och civilsamhället.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login