Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott.

Av på 21 mars, 2013

På kommunstyrelsens och dess utskotts möten tisdagen den 19 mars behandlades frågor som om- och tillbyggnad av Konserthuset, kommunens årsredovisning och datorer till gymnasieelever.

Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen och dess utskott för näringsliv och tillväxt 19 mars. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Om- och tillbyggnad av Örebro konserthus
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra en om- och tillbyggnad av Örebro konserthus. Ombyggnationen påbörjas våren 2014 och beräknas vara klar september 2015. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning 2012 för Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna årsredovisningen för år 2012 och överlämna den till revisorerna för granskning. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunens samlade resultat för 2012 är 506 miljoner kronor (mnkr), vilket är 389 mnkr högre än budgeterat. Resultatet påverkas bland annat av cirka 300 mnkr i intäkter från försäljningen av fastigheter till de kommunala bolagen och engångsintäkter från återbetalning av sjukförsäkringspremier från åren 2007 och 2008 med 121 mnkr.

Årets resultat är 2,2 procent, vilket är i nivå med det som brukar betraktas som god ekonomisk hushållning. Nämndernas insatser bedöms bidra till önskad utveckling av de fyra strategiska områden som kommunfullmäktige angett. Av kommunfullmäktiges 20 mål för god ekonomisk hushållning är nio uppnådda, fyra har inte klarats, fyra visar en positiv utveckling och för tre av målen saknas det underlag för en bedömning.

Granskningsrapport 2012 inom kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten och överlämnar den till Stadsrevisionen. Med anledning av rapporten tar kommunstyrelsen dessutom en mängd delbeslut.

Örebro kommun arbetar på ett strukturerat sätt och med en tydlig ansvarsfördelning för att säkra att nämnderna har en god intern kontroll. Detta innebär att nämnderna bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten och följer lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Modellen för internkontroll bygger på riskanalyser som sedan styr vilka områden som ska granskas.

Resultaten av granskningarna visar att det ibland förekommer brister i nämndernas rutiner inom de områden som granskats. Nämndernas bedömningar och beslut om åtgärder för att komma till rätta med bristerna är genomtänkta och relevanta.

Förslag till naturplan går ut på remiss
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till Naturplan för Örebro kommun på remiss till ett antal interna och externa intressenter som får möjlighet att komma med synpunkter.

Personliga datorer till elever i gymnasieskolan
Kommunstyrelsen beslutar att Gymnasienämnden får ett tilläggsanslag på 29,4 miljoner kronor till en ”en-till-en-satsning”, personliga datorer till eleverna. Syftet är att ge elever och pedagoger likvärdiga möjligheter för lärande och undervisning. Läs mer om satsningen.

Ändrad plan- och bygglovstaxa
Kommunstyrelsen beslutar att anta ett förslag till ny plan- och bygglovstaxa och ärendet går vidare till kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.

Orsaken till att taxan bör revideras är att den inte ger full täckning för kostnaderna. Örebro kommun kommer med den nya taxan att ligga på ungefär samma nivå som andra kommuner.

Ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Örebro som bland annat innebär att det blir förbjudet att dricka öl med mer än 2,25 volymprocent alkohol på de platser som finns listade sedan tidigare. Listan har också kompletterats med lekplatser och skolgårdar. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.

Seniorfestival 2013
Kommunstyrelsen beslutar ge programnämnd Social välfärd ett tilläggsanslag på 300 000 kronor för Seniorfestivalen 2013.

Finskt förvaltningsområde
Från och med 1 februari i år är Örebro kommun finskt förvaltningsområde, efter att ha ansökt om detta till regeringen. Örebro kommun får ett statsbidrag för detta på 1 980 000 kronor för år 2013. De pengar som inte förbrukas ska återbetalas.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att statsbidraget används för att påbörja arbete med att utveckla Örebro som finskt förvaltningsområde. Resurserna ska användas till informationsinsatser riktade till de finsktalande medborgarna men även till majoritetssamhället. Behov, önskemål och den verksamhet som finns ska kartläggas. Det kommungemensamma servicecentret som öppnar vid årsskiftet ska få finsktalande personal.

Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar godkänna att handlingsplanen remitteras till Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro, Örebro universitet och Specialpedagogiska
skolmyndigheten, som tillsammans med Örebro kommun undertecknade en avsiktsförklaring 2010. Dessutom får Wesign och De Dövas förening handlingsplanen på remiss och möjlighet att komma med synpunkter.

Målgruppen för dokumentet är dels kommunens organisation i sin helhet, dels olika intressenter utanför den kommunala organisationen, främst teckenspråkiga medborgares organisationer men även olika samarbetspartners i regionen. Dokumentet har tagits fram i dialog med brukare och intresseorganisationer och innehåller förslag till aktiviteter.

Cykeluthyrning i Örebro – Cykelpool Örebro avvecklas
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att projektet Cykelpool Örebro avslutas och att dess cykelparkeringar återställs. Örebrokompaniet ska ha en cykeluthyrning för tillfälliga besökare. I övrigt menar utskottet att cykeluthyrning är en fråga för privata aktörer. Läs mer om beslutet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in