Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott.

Av på 27 februari, 2013

På kommunstyrelsens och dess utskotts möten tisdagen den 26 februari behandlades frågor som den ideella föreningen EKSAM som ger ekonomisk rådgivning, konstgräsplaner, landsbygdsstrateg och bioogasstrategi.

Anslag till EKSAM

Den ideella föreningen EKSAM vänder sig till medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning. Verksamheten möter särskilt utsatta grupper, t ex personer med
olika psykiska funktionshinder. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja programnämnd Social välfärd tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för ekonomiskt stöd till EKSAM.

Konstgräsplaner

Örebro kommun har avsatt pengar till att bygga konstgräsplaner i investeringsprogrammet för åren 2012—2015. Kommunstyrelsen beslutar att de ska byggas i följande tidsordning.
1. Lugnet Adolfsberg år 2013
2. Vivalla år 2013/2014
3. Lillån/Hovsta 2014
4. Heden/Mellringe 2015.
Kommunstyrelsen ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
snarast möjligt göra en konstgräsplan på Lugnets IP och att under
2013 börja med en konstgräsplan på Vivalla IP.

Landsbygdsstrateg och administrativt stöd till lokala nämnder

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kultur- och medborgarnämnden 700 000 kronor till att inrätta en tjänst som landsbygdsstrateg som ska samordna landsbygdsfrågorna och ta fram en landsbygdsstrategi tillsammans med berörda parter.

Kommunstyrelsens beslutar också att de kanslier som finns som stöd till de lokala nämnderna i Tysslinge och Glanshammar organisatoriskt läggs in som en del i Kultur- och fritidsförvaltningen. Förändringarna innebär att vi kan förstärka stödet till landsbygden samtidigt som de lokala kontoren finns kvar.

Förslag till biogasstrategi

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att sända ett förslag till biogasstrategi för Örebro kommun på remiss till Tekniska nämnden och programnämnd Samhällsbyggnad.

Syftet med biogasstrategin är att bidra till att uppfylla kommunens klimatmål i klimatplanen och att ange vad som behövs för att nå etappmålet 2020: en fyrtioprocentig minskning av klimatbelastningen räknat från 2000 för det geografiska området Örebro kommun och en femtioprocentig minskning för organisationen Örebro kommun.

Earth hour

Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att kommunen ska delta i Earth Hour 23 mars i år.

Handlingsplan för ökat cyklande

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun remitteras till Tekniska nämnden och programnämnd Samhällsbyggnad och att remissvaren ska inne senast 15 maj.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in