Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Av på 22 februari, 2019

Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.
Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Det välkomnas av Swedisol, som efterfrågar att strategin utöver energieffektivitet säkerställer bland annat ett gott brandskydd och låga bullernivåer.

Renoveringsstrategin ska innehålla en färdplan som säkerställer att byggnadsbeståndet når en hög grad av energieffektivitet, visar hur fossila bränslen ska fasas ut, samt innehåller nationella indikatorer för att minska klimatpåverkande utsläpp. I Sverige är cirka 800 000 bostäder i behov av renovering.

– Myndigheterna är själva tydliga med att ett rent fastighetsekonomiskt perspektiv inte svarar på hur renoveringstakten ska kunna öka. Den stora utmaningen ligger i att de byggherrar och fastighetsägare som gör investeringarna ofta inte är de som skördar frukterna, eftersom det handlar om samhällsekonomiska vinster, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Det nya uppdraget svarar mot det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som började gälla i juli 2018. Sverige har två gånger tidigare rapporterat en renoveringsstrategi enligt artikel 4 i det tidigare direktivet, men nu har alltså EU ställt nya krav på strategins innehåll. Det innefattar bland annat att omvandlingen av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader blir kostnadseffektiv.

– Det här är ett otroligt viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. Samtidigt får det inte leda till enögdhet när det gäller materialval och byggande. Det är viktigt för både byggherrar och beställare att göra kloka och långsiktigt hållbara materialval, säger Mats Björs.

Ur Swedisols perspektiv är därför en viktig del i arbetet med renoveringsstrategin att bryta stuprörstänkandet och identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

– Isoleringsmaterialet påverkar inte bara energiåtgången, utan också bland annat en byggnads bullernivåer och brandskydd. Den kommande renoveringsstrategin behöver säkerställa att energieffektiviseringen inte sker på bekostnad av säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet, säger Mats Björs.

Swedisol arbetar med ett livscykelperspektiv för att medlemsföretagens isoleringsmaterial ska bli långsiktigt hållbara från produktion, via byggnation och användning till återvinning. I det arbetet beaktas framför allt följande sju aspekter:

  • Goda värmeisolerande egenskaper
  • Obrännbar
  • Fuktsäker
  • Går att återvinna
  • Säker att använda
  • Ljudisolerande
  • Lång livslängd

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in