Bris kritisk till vistelseförbud för barn

By on 6 september, 2022
Foto: Bris

Den 28 maj 2021 gav socialminister Lena Hallengren socialdepartementet i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden. Bris är starkt kritisk till ett sådant förslag och delar i stor utsträckning utredningens (Ds 2022:12) bedömning om att vistelseförbud inte bör införas.

– Bris håller med utredningen om att ett vistelseförbud för barn i skyddande syfte inte bör införas. Det är inte klarlagt att det faktiskt skulle förebygga och förhindra att barn far illa och skulle innebära en inskränkning av barnets rättigheter som inte kan avses stå i proportion till ändamålet, säger Julia Högberg, barnrättsjurist på Bris, Barnens rätt i samhället.

Bakgrund

Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att ett av samhällets viktigaste uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att ett sådant stöd måste sättas in i tid. Det lyftes att tidiga, förebyggande och samordnade insatser är avgörande för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa. Som exempel på att fara illa uppgavs att involveras i kriminalitet och missbruk eller utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade miljöer. I direktivet till utredningen problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade möjligheter att sätta in hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs, barnet själv, saknas. Enligt utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra särskilt stora riskfaktorer för barn att fara illa, varför en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på dessa platser och områden skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs att ett sådant förbud kan markera allvaret i barnets situation vilket i sin tur skulle kunna bidra till att barnet och dess familj i större utsträckning skulle ta emot stöd från socialtjänsten på frivillig basis.  

Bris invändningar mot ett införande av vistelseförbud för barn

Bris delar flera av utredningens slutsatser. Det är inte klarlagt att ett vistelseförbud för barn är ändamålsenligt för att förebygga eller förhindra att barn far illa, och Bris menar att den inskränkning som ett vistelseförbud skulle innebära inte vore proportionerlig i förhållande till ändamålet. Det skulle i praktiken kunna innebära stora svårigheter för det enskilda barnet i hens vardag. Exempelvis skulle hinder kunna uppstå kring att vistas i sin närmiljö, att ta sig till och från skolan eller handla vid sin lokala affär.

– Det får betraktas som märkligt och etiskt tveksamt att införa en skyddsåtgärd som i praktiken är utformad som en repressiv åtgärd eller straffrättslig sanktion. I andra sammanhang där liknande begränsningar finns är det som en reaktion på en kriminell handling eller för att motverka att en sådan handling begås. Av den som ett vistelseförbud riktas mot skulle förbudet troligen uppfattas som en sanktion, säger Julia Högberg.

Ett införande av vistelseförbud riskerar även att få en kontraproduktiv effekt. Redan idag vittnar barn som växer upp i utsatta områden om att de upplever en fientlighet från myndigheterna. Barn berättar att de utan att ha begått någon kriminell handling, men på grund av det område de lever i, utsätts för ogrundade visitationer, misstänkliggörande och ifrågasättande. Att i en sådan situation rikta ett förbud mot barn som går att likställa med en bestraffning menar Bris riskerar att öka känslan av utanförskap och stigmatisering och ge en tilltänkt skyddande insats motsatt effekt.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bris

You must be logged in to post a comment Login