Brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning

By on 13 oktober, 2022
Arkivbild

DO har idag avslutat det första av fem pågående tillsynsärenden som rör myndigheters arbete med lönekartläggning. I beslutet konstaterar DO att Kriminalvården under 2020 och 2021 inte har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med diskrimineringslagen.

DO inledde under våren tillsyn av fem myndigheters arbete med lönekartläggning. Lönekartläggning ska genomföras varje år och syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

DO konstaterar i det aktuella beslutet att Kriminalvården inte har genomfört någon lönekartläggning under 2021, och att det innebär en överträdelse av lagens krav.

DO bedömer också att Kriminalvårdens senaste lönekartläggning från 2020 innehåller flera brister avseende underlag, omfattning och analys. Bland annat saknas lönekartläggning både av likvärdigt arbete och av kvinnodominerat arbete med lägre lön jämfört med icke kvinnodominerat arbete.

– Det är välkänt att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden och inte minst när det gäller lön. Kravet på lönekartläggning finns till för att komma till rätta med det här samhällsproblemet. Det är därför det är så viktigt att alla arbetsgivare följer lagen, säger DO Lars Arrhenius.

DO kommer i början av nästa år att följa upp Kriminalvårdens lönekartläggningsarbete och kontrollera att myndigheten rättar sig efter lagens krav.

– Om Kriminalvården fortfarande inte följer lagen kan DO vända sig till Nämnden mot diskriminering och begära att nämnden förelägger Kriminalvården vid vite att komplettera lönekartläggningen, säger Lars Arrhenius.

Övriga tillsynsbeslut av de aktuella myndigheternas lönekartläggningsarbete kommer att fattas fortlöpande. DO kommer dessutom inom kort inleda tillsyn mot ytterligare fem myndigheter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: DO

You must be logged in to post a comment Login