Budgetförslag 2023 vill utveckla biblioteksverksamheten

By on 18 maj, 2022
Lindesbergs kommun har ett huvudbibliotek, tre filialbibliotek och en biblioteksbuss.
Bild: LindeKultur

”Vi ser gärna att kommunens biblioteksverksamhet utvecklas i bland annat våra ytterområden”, skriver majoritetsföreträdarna (Socialdemokraterna och Centerpartiet) i kommunstyrelsens budgetförslag för 2023 och riktar 600.000 kronor till bibliotek och ytterligare 3,4 miljoner kronor till ”förebyggande arbeten” där bland annat biblioteken är en del av det.

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade i mars 2020 om ramminskning för kulturenheten med en miljon kronor i minskade personalresurser motsvarande två heltidstjänster. Konsekvensen blev minskade öppettider med personal på kommunens bibliotek: Huvudbiblioteket i Lindesberg har öppet fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken har öppet en dag per vecka.

I Kommunstyrelsens budgetförslag för 2023 vill majoritetsföreträdarna (Socialdemokraterna och Centerpartiet) ”fortsätta bygga en stark välfärd för Lindesbergs kommun” genom bland annat en satsning på biblioteksverksamheten:

Kultur, bildning, bibliotek och mötesplatser

”Bildning och mötesplatser tillsammans med kultur är en del av det kitt som bygger ett öppet och demokratiskt samhälle. Människor från olika kulturer, olika åldrar och varierande social bakgrund har biblioteken som en given plats att mötas på. Här finns stöd för läsinlärning, källkritik, faktainsamling och läsäventyr. Vi ser gärna att kommunens biblioteksverksamhet bl a utvecklas i våra ytterområden”, heter det i budgetförslaget som behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.

Kommunstyrelsen ordförande Bengt Storbacka (S) förklarar i mail till LindeKultur:

”Ytterst blir det Tillväxtnämnden som beslutar hur man vill använda medel. Vi riktar 600.000 kronor för just biblioteken och då får Tillväxtnämnden bedöma det – dvs hur man vill stärka exempelvis öppettider i ytterområden eller på annat sätt. Vi lägger 3,4 miljoner kronor under Kommunstyrelsen för förebyggande arbete och där vet vi redan från personal från en workshop som vi arrangerade tidigare i år, att biblioteken är en del av det. De tre förvaltningarna (Tillväxt-, Barn- och utbildning- samt Socialförvaltningen) får nu uppgiften i vår budget, att titta på hur de tillsammans kan jobba mer förebyggande och de ska komma till Kommunstyrelsen under hösten med sådana förslag. Dessutom slopar vi effektiviseringskraven på bland annat Tillväxtnämnden..”

Lindesbergs kommun har ett huvudbibliotek, tre filialbibliotek och en biblioteksbuss. Bild: LindeKultur

Biblioteken – en del i förebyggande arbete för social hållbarhet

”Vi vill stärka upp arbetet att förebygga social ohälsa, personligt lidande och minska framtida undvikbara samhällskostnader. Vi vill att Kommunstyrelsen stöder Barn- och utbildningsförvaltningen, Tillväxtförvaltningen och Socialförvaltning i att utveckla ett gemensamt förvaltningsövergripande och förebyggande arbete som en del av ordinarie arbete, dvs inte projekt”, skriver majorietstföreträdarna i budgetförslaget för 2023 och lägger 3,4 miljoner kronor i ett särskilt anslag för det under Kommunstyrelsen: ”Det är nämnderna till respektive förvaltning som bäst kan avgöra hur ett förebyggande arbete ska se ut.”

Exempel på förebyggande arbete som gemensamt tagits fram under våren 2022 av personal i de tre förvaltningarna är:

  • Se över och utveckla mixade tjänster inom barn – skola och socialförvaltningen samt tillväxtförvaltningen för tidiga insatser
  • Se över och utveckla arbetet med socialpedagoger
  • Utveckla mobila sociala insatsteam inom barn, skola, svenska för invandrare, arbetsmarknadsenheten i samverkan med socialförvaltningen
  • Se över möjligheten att läsa in grundskolekurser inom vuxenutbildning med medel via arbetsmarknadsåtgärder, APL med flexibla studier, praktik och vid behov försörjningsstöd istället för CSN. Tag fram ett Lindesbergs-koncept för detta.
  • Utveckla familjecentralens (inkl. BVC) arbete i samverkan med biblioteken i hela kommunen
  • Skapa allaktivitetshus av våra skolor i samverkan mellan förvaltningar och civilsamhälle – till att börja med samordning och utveckling kring Lindbackaskolan och därefter på sikt sprida konceptet till Storåskolan samt Fröviskolan
  • Resursförstärka och utveckla konceptet med konstlådor gentemot både barn- och äldreomsorgen. Utveckla även konceptet med ”aktivitetslådor” kanske i samverkan med Fritidsbanken
  • Organisera samordning mellan förvaltning för lärande av varandra gällande vad som finns och vad som kan utvecklas mellan förvaltningarna för framtida förebyggande arbete. Samordningen innefattar även hur förvaltningarna tillsammans kan samverka mer med civilsamhället
  • Utveckla gymnasiets särskola i samverkan med Masugnen för inkludering av fler med funktionsvariationer i arbetslivet

………………………………………………..

Bakgrund:

25 NOVEMBER 2020: Biblioteken minskar bemannade öppettiderna när kulturenheten måste spara

Bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun kommer att minska under 2021. Huvudbiblioteket i Lindesberg kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka. Det blir konsekvensen av de neddragningar som kulturenheten är ålagda av kommunstyrelsen att genomföra – en besparing som innebär att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 procent. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade i mars 2020 om ramminskning för kulturenheten med en miljon kronor i minskade personalresurser motsvarande två heltidstjänster. Läs mer på lindekultur.se >>

10 MARS 2021: Svar på frågor om bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun

Öppettiderna på biblioteken i Lindesbergs kommun har minskat på grund av besparingar. Med anledning av detta svarar kultur- och fritidschef Kristina Öster och ordföranden i Tillväxtnämnden Magnus Storm (C) på frågor om bakgrund och utvecklingstankar kring kommunens biblioteksverksamhet. Läs mer på lindekultur.se >

Ekonomi | Lindesbergs kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login