Bygglovet beviljat för länsmuseet

By on 23 november, 2022
Länsmuseets atriumgård. Akvarell av Gösta Ottosson © 1963.

Igår kom beskedet att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnad av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3.

I motiveringen för beslutet står att ”tillbyggnaden utformas i samma stil och material som den ursprungliga byggnaden och underordnar sig i skala och karaktär. De kvaliteter som gör byggnaden särskilt värdefull påverkas inte negativt.”

Kommunens stadsbyggnadsantikvarie har yttrat sig och meddelar att som helhet innebär förslaget flera positiva ändringar ur kulturmiljösynpunkt. Byggnaden kommer på vissa sätt att återställas efter tidigare ombyggnationer och eftersatt underhåll, vilket innebär att större hänsyn tas till byggnadens kulturvärden och arkitektoniska kvaliteter. Ur kulturmiljösynpunkt är det positivt att byggnaden även fortsättningsvis kommer att kunna användas för museiverksamhet och får förbättrad tillgänglighet.

Åtgärderna bedöms utföras varsamt och byggnaden förvanskas inte. Inte heller i övrigt har det framkommit några hinder mot att bevilja lovansökan.

”Det är ett stort besked och mycket glädjande” säger länsmuseets styrelseordförande Hans Karlsson (S). ”Det innebär en milstolpe på vägen mot ett nyöppnat länsmuseum som kommer att vara till gagn både för örebroarna, turisterna och hela länets invånare”.

Museichef Birgitta Johansen är också glad över beslutet och tacksam för att alla inblandade jobbat så bra tillsammans mot detta mål. ”Jag vill tacka alla – personalen, vår fastighetsägare Region Örebro län, White arkitekter och andra konsulter samt beslutsfattare på kommun och länsstyrelse – för ett gott samarbete och en väl genomförd process. Vi har tillsammans lyckats med konststycket att bevara och utveckla en unik men också komplicerad fastighet”.

Om allt går enligt plan beräknas renoveringen starta under våren 2023.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Läns Museum

You must be logged in to post a comment Login