Byggstarterna rullar på trots motvind

By on 20 juli, 2022
Arkivbild

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,8 procent under juni enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan juni 2021 och juni 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 9,9 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under juni med 0,8 procent, något lägre än förra månadens uppgång på 1,1 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,9 procent, en uppgång med 0,8 procentenhet sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

– Byggandet ökade även under juni, enligt Byggstartsindikatorn. Den senaste tidens signaler om framskjutna och inställda byggprojekt har därmed ännu inte satt några tydliga spår i byggstartsstatistiken. Antalet byggstartade projekt minskar dock vilket antyder att indikatoruppgången snarare beror på ökade kostnader än på ökad aktivitet. Sannolikt dröjer det ytterligare någon månad innan vi får se en inbromsning i byggstartsindikatorn, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet ökar fortfarande, men i långsammare takt

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under juni steg bostadsindikatorn med 0,5 procent jämfört med 1,4 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det uppreviderade utfallet på 8,7 procent för maj.

– Bostadsbyggandet fortsätter öka men ökningstakten verkar ha avtagit något de senaste månaderna. Ökningarna verkar dock till viss del hänga ihop med stigande kostnader och inte ökad byggaktivitet. Antalet projekt som är under planering har ökat kraftigt det senaste året, om de förverkligas kommer bostadsbyggandet fortsätta öka. Å andra sidan har förutsättningarna för dessa projekt ändrats radikalt när det gäller efterfrågan, finansiering och kostnader. Det är därför högst osäkert hur många projekt som kommer att genomföras enligt plan, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder fortfarande över 60 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder ligger stabilt strax under 63 000 bostäder under 2022. Detta är något under de utfall som SCB hittills presenterat för slutet av 2021 och början av 2022 men en bit över vad de flesta prognosmakare räknar med, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Byggandet utanför bostadssektorn svagt uppåt det senaste halvåret

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,3 procent under juni vilket var den största månadsuppgången sedan januari. Indikatorn har rört sig både uppåt och nedåt under det senaste året. Förra sommarens nedgång följdes av en uppgång under hösten och vintern, därefter kom ytterligare en nedgång under våren och sedan uppgångar under maj och juni. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 13,0 procent högre, vilket var den högsta årstakten sedan slutet av 2020.

– Under det senaste halvåret har byggstarterna utanför bostadssektorn endast ökat marginellt. Givet kostnadsökningarna så bör det innebära att aktiviteten minskat. Jämfört med fjolåret så var dock aktiviteten betydligt högre under juni, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, juni 2022

  Indextal jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 252,5 +0,8% +9,9%
Bostäder 304,1 +0,5% +8,0%
Övriga byggnader 208,5 +1,3% +13,0%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för 168 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,3 mdkr. Det är en uppgång med 14 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,1 mdkr, en nedgång med 5,8 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

  Totalt Bostäder Övriga byggnader
jun-22 168,4 mdkr 104,3 mdkr 64,1 mdkr
jun-21 160,2 mdkr 90,3 mdkr 69,9 mdkr
jun-20 119,7 mdkr 70,5 mdkr 49,2 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det skett både upp och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det mindre nedrevideringar för både 2021 och inledningen av 2022. För övrigt byggande är det upprevideringar med omkring 0,5 procent för första halvåret 2021 och 1 procent för andra halvåret 2021 medan inledningen av 2022 har reviderats upp med i genomsnitt 2 procent. För det totala byggandet resulterar detta i upprevideringar för både 2021 och inledningen av 2022 med omkring 0,5 procent.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

  Indextal, jan 2011=100   Månatlig förändring   Årlig förändring  
Totalt            
jun-22 252,5   +0,8%   +9,9%  
maj-22 250,4 (247,9) +1,1% (+1,0%) +9,1% (+8,2%)
apr-22 247,6 (245,6) +1,1% (+0,9%) +8,4% (+7,7%)
mar-22 244,9 (243,4) +1,0% (+0,8%) +7,9% (+7,4%)
Bostäder            
jun-22 304,1   +0,5%   +8,0%  
maj-22 302,5 (301,5) +1,4% (+1,3%) +8,7% (+8,0%)
apr-22 298,3 (297,6) +2,0% (+1,6%) +8,9% (+8,5%)
mar-22 292,4 (293,0) +1,9% (+1,6%) +9,0% (+9,1%)
Övriga byggnader            
jun-22 198,7   +1,3%   +13,0%  
maj-22 196,2 (192,3) +0,6% (+0,4%) +9,8% (+8,5%)
apr-22 195,0 (191,5) -0,3% (-0,2%) +7,7% (+6,5%)
mar-22 195,6 (191,9) -0,4% (-0,3%) +6,4% (+4,8%)

Källa: Byggfakta

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Byggfakta

You must be logged in to post a comment Login