Crowdsourcing – en möjlighet till medborgardialog i Lindesberg

By on 18 oktober, 2020

Crowdsourcing är en metod för medborgardialoger som nu lanseras på Dialogguiden – en webbplats som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En liknande idé – för att ge kommunfullmäktiges ledamöter en mer aktiv roll – fanns med redan 2014 i Marianne Skinnars-Brunos utredning om den nya organisation för Lindesbergs kommun som trädde i kraft 2015.

Crowdsourcing är en metod för samverkan och problemlösning som gör det möjligt för en organisation att ta vara på kompetens utanför organisationens gränser. Metoden bygger på öppenhet – ofta görs en öppen kallelse för att samla inlägg och idéer. Många kan delta till en rimlig kostnad och oberoende av var de befinner sig.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ger stöd till kommuner och regioner i att utveckla medborgardialoger i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Dialogguiden är en webbplats för planering och metoder i detta arbete.

Blev varken billigare eller mer demokratiskt
När Lindesbergs kommun fick ny organisation 2015 (då kultur- och fritidsnämnden lades ned) byggde den på en utredning som gjordes 2014 av Marianne Skinnars-Bruno. Syftet med den nya organisationen var att få färre men mer engagerade politiker. Färre – för att spara pengar. Mer engagerade – för att stärka kommunfullmäktiges demokratiska roll. Så blev inte fallet:

Den politiska organisationen har blivit dyrare: Ett av målen med en ny politisk organisation var att den skulle leda till besparingen. Istället har kostnaderna ökat – bland annat på grund av det höga antalet ersättare som deltar vid nämndernas sammanträden och att fler personer i arbetsför ålder inom politiken resulterar i ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst.

Kommunfullmäktige har fått mindre inflytande: Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Men antalet ärenden har minskat och de ärenden som behandlas vållar sällan debatt. Som ett resultat av detta är fullmäktiges sammanträden relativt korta och flera sammanträden har ställts in på grund av för få ärenden.

Medborgardialoger kan ge politiker en mer aktiv roll

I utredningen 2014 föreslog Marianne Skinnars-Bruno att kommunfullmäktige skulle få ett utökat demokratiskt uppdrag. ”De i grunden goda förutsättningarna kan förbättras genom en stärkt dialog mellan de politiska företrädarna och invånarna. Att hitta nya former och forum för dialog kan ge framför allt kommunfullmäktiges ledamöter en mer aktiv roll”.

Marianne Skinnars-Bruno gav ett konkret exempel: ”Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla” – utifrån detta inriktningsmål kan en arbetsgrupp förbereda ett antal frågeställningar till personer som är aktiva i föreningslivet i Lindesbergs kommun. Ledamöterna i arbetsgruppen besöker ett antal ideella föreningar och har en dialog utifrån de frågor man utarbetat och rapporterar resultatet av sina besök och samtal tillbaka till fullmäktige”.

I utredningen beskrivs styrkor, svagheter, möjligheter och hot med den dåvarande ledningsorganisationen i kommunen:
Styrkor: ”Det finns i grunden goda förutsättningar genom ett starkt engagemang för bygden och för kommunens verksamhet. Det finns ett bra samarbetsklimat och en förståelse för och vilja till förbättringar. Det finns även en öppenhet för nytänkande och ett värnande av demokratin. Förändringar i den politiska organisationen har diskuterats genom åren men har inte tidigare konkretiserats”.

Svagheter: ”Flertalet partiföreträdare framför synpunkter om att det är svårt att rekrytera ledamöter till politiska poster. Åldersfördelningen i vissa politiska organ samstämmer inte med åldersstrukturen hos befolkningen. En mer aktiv roll i exempelvis kommunfullmäktige efterfrågas och det upplevs som en svaghet att ledamöterna inte har en mer aktiv roll. I en revisionsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt framkommer att det behöver förtydligas vad som är politiska frågor och vad som är tjänstemannafrågor. Intervjuerna ger ytterligare belägg för att detta behöver genomlysas.”

Möjligheter: ”En möjlighet är att stärka dialogen mellan politiska företrädare och invånarna genom att hitta nya former för dialog. Kommunfullmäktiges ledamöter kan inta en viktig roll i en mer aktiv demokratisk process med föreningsliv eller direkt med invånarna i olika frågor. Kommunens program Vision 2025 är ett viktigt dokument med vision och inriktningsmål för de tre närmaste åren och det består av sex målområden. Informationsteknologin ger stora möjligheter till kommunikation och samverkan i nya forum.”

Hot: ”Ökade krav på service genom att samhället individualiseras ställer högre krav på den kommunala verksamheten. Det kan innebära ett ökat gap mellan invånarnas förväntningar på kommunal service och tillgängliga resurser.”

Crowdsourcing – något för Lindesbergs kommun?

Kan crowdsourcing som metod för medborgardialog vara något för i Lindesbergs kommun? Vad tycker du? Och vilka kommunala crowdsourcing-frågor skulle kunna vara lämpliga för detta? Skicka ett mail till info@lindekultur.se.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login