Cykelvägen Glanshammar – Örebro börjar byggas

By on 2 maj, 2018
Arkivbild

Under maj månad beräknas arbetet med att bygga cykelväg mellan Örebro och Glanshammar påbörjas, projektet är ett prioriterat projekt såväl i Länstransportplanen som i den regionala cykelstrategin. Cykelvägen beräknas kosta drygt 20 miljoner kronor och vara helt färdig 2019.

Sammantaget finns 100 miljoner kronor i Länstransportplanen för cykelvägar. Finansieringen kommer från statliga pengar via Trafikverket.

Cykelvägarna prioriterade

Det finns många fördelar med att cykla, och därför är cykelvägarna prioriterade i vår Länstransportplan, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhållsbyggnad. Hälsan förbättras om vi cyklar, miljön mår bättre än om vi åker bil och trängseln minskar då en cykel tar mindre plats i gaturummet och parkering än bilen.

Utveckla stråk med störst potential

– Målet är att bidra till en ökad cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till arbetsplatser, skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. Fokus ligger på att utveckla de stråk som har störst potential till ökat cyklande, samt stråk som har stora brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Mer fokus på cykelvägarna

– Under många år har vägnätet för bilar förbättrats i vårt län och vi har enligt Motormännens riksförbund ett av Sveriges bästa vägnät för bilar. Därför måste vi tillsammans med kommunerna och staten nu rikta mer fokus för bättre cykelvägar, avslutar Mats Gunnarsson.

Nästa väg blir Grythyttan – Hällefors
Förutom byggande av cykelväg Örebro-Glanshammar pågår framtagande av vägplan för att bygga cykelväg Grythyttan-Hällefors, också till en beräknad kostnad av cirka 20 miljoner kronor. Förutom satsningen på de två cykelstråken avsätts 60 miljoner kronor som under planperioden ska användas till att fortsätta utveckla länets cykelinfrastruktur.

Fakta: Länstransportplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för att den ökade tillgängligheten ska ske med cykel och kollektivtrafik, därför behövs en satsning på infrastruktur för och i koppling till dessa trafikslag. Detta är en central strategi för att nå klimatmålen och hantera förestående trängselproblematik i infrastrukturen. Åtgärder som syftar till att öka andelen resande med kollektivtrafik och cykel är därför prioriterade. Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling enligt de tre hållbarhetsperspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login