”Demokratin 100 år” – en kraftsamling för att stärka demokratin

By on 13 juli, 2020

Nästa år (2021) är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Detta kommer att uppmärksammas i en nationell kraftsamling.

Bland annat inbjuds ideella föreningar att söka statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin på lokal, regional eller nationell nivå.

Demokratin 100 år:
2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Vår demokrati – värd att värna varje dag:

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser och aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen med tyngdpunkt på 2021 – hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls där både kvinnor och män fick rösta.

Örebro län först att skriva under Demokratideklarationen:

Länsstyrelsen i Örebro län var först i landet att skriva under Demokratideklaration som lanseras av Kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen innebär att Länsstyrelsen i Örebro län åtar sig att bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 1) Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet: 2) Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin; 3) Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Den kommunala demokratins framtid:

I samband med undertecknandet (september 2019) hölls bland annat möten med representanter för regionen, kommunerna (däribland Lindesberg) och universitetet på temat: ”Den kommunala demokratins framtid – hur kan vi jobba för att hålla den lokala demokratin levande”.

Länsnätverk startar om för att främja demokratin:

Örebro läns demokratinätverk är ett forum där deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper i syfte att stärka arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Örebro läns demokratinätverk har funnits sedan år 2004, och det består av representanter från Region Örebro län, länets kommuner, statliga myndigheter och civilsamhället. Under det senaste året har nätverket varit vilande, men är nu återuppväckt.

Statliga bidrag och uppdrag för att främja, förankra och försvara demokratin

Med anledning av regeringens kraftsamling för en stark demokrati har regeringen fattat ett antal beslut om demokratifrämjande åtgärder och insatser.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att fördela närmare åtta miljoner kronor till civilsamhällets organisationer och ideella föreningar som vill stärka demokratin. Projekten kan handla om demokratistärkande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Sista ansökningsdag är 17 augusti 2020. Läs mer på mucf.se!

Folkbildningsrådet har beviljats bidrag för att stärka folkbildningens demokrati-relaterade arbete. Medlen kan möjliggöra en förlängning och utveckling av projekt som tidigare påbörjats. Medlen till Folkbildningsrådet ska särskilt användas för att stödja verksamhet som når ut i hela landet, där flera studieförbund och folkhögskolor samverkar, och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beviljas bidrag för insatser för att stärka kommuners och landstings dialog med invånare i frågor som skapar motsättningar och polarisering i lokalsamhället. Tyngdpunkten i det fortsatta arbetet ska ligga på frågor om trygghet och förebyggande av brottslighet, social hållbarhet samt på att främja integration.

………………………………………………………………………

Hur kan kulturlivet i Lindesberg bidra till stärka demokratin på lokal nivå?

En förutsättning för ett vitalt demokratiskt samhälle är ett aktivt kulturliv med ett brett utbud. Men lite mer konkret – hur kan kulturaktörer (enskilda, föreningar och organisationer) bidra till att främja, förankra och försvara demokratin på lokal nivå? Skicka gärna ditt förslag till info@lindekultur.se – gärna med konkreta förslag på aktiviteter som kan genomföras under jubileumsåret 2021.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login