Den politiska riktningen för 2023 är beslutad

By on 18 december, 2022
Arkivbild

Den 13 december antogs Örebro kommuns Övergripande strategi och budget för 2023 med plan för 2024-2026 i Kommunfullmäktige. Planen är framtagen av kommunens politiska majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den innehåller politiska prioriteringar och mål för mandatperioden samt budget.
 
Världsläget, lågkonjunktur och befolkningsutvecklingen påverkar

Med en orolig omvärld och krig i vår närhet, klimatförändringar som påverkar och en begynnande lågkonjunktur står kommunen inför både ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar.

Långsiktigt påverkas kommunen även av en förändrad demografi med framför allt fler äldre som är i behov av kommunernas tjänster, till exempel inom vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler.

– Utmaningarna både på kort och på lång sikt innebär att vi behöver hitta nya arbetssätt för att möta behoven och få arbetskraften att räcka till. Vi behöver vara mer innovativa och nyttja digitaliseringen för att öka kvalitet så väl som resurseffektivitet, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uppdrag för 2023

I planen finns det fyra målområden som alla har strategiska mål och riktade uppdrag för 2023. Det finns också några övergripande uppdrag, dessa är:

  • Kommunens krisberedskap och förmåga till krishantering ska stärkas.
  • En metod för att arbeta med och följa upp målen i kommunens program för hållbar utveckling ska tas fram.
  • Upphandling ska användas som verktyg i arbetet med hållbar samhällsutveckling.
  • Kommunen ska stärka sin grundläggande förmåga till civilt försvar.
  • Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på effektiviseringar som uppgår till 18 miljoner kronor.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Den totala driftbudgeten på närmare 10 miljarder fördelas på kommunens olika nämnder, där Grundskolenämnden och Vård-och omsorgsnämnden får de största tilldelningarna.

– Trots stora utmaningar är målet att varje nämnd ska ha en budget i balans. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna för 2023 bedöms det saknas 120 miljoner kronor för att bedriva samma verksamhet som idag, därför finns det ett effektiviseringsuppdrag på en procent för alla nämnder, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör.

Skattesatsen ligger kvar på samma nivå som 2022, 21,35 kronor. Skatteintäkterna tillsammans med generella statsbidrag beräknas öka kommunens budget med 526 miljoner kronor jämfört med 2022.

Exempel på vad som påverkar ekonomin

Under 2023 sker satsningar på måltidskostnader och färdtjänst. Det avsätts även ett större utrymme centralt för att kunna hantera oförutsedda händelser i ett allmänt osäkert läge.

Nästa år går kommunen in i ett nytt pensionsavtal. Det innebär att kommunanställda får en högre pension, men avtalet innebär samtidigt en högre kostnad för kommunen.

Investeringar

De större investeringarna är exploateringsinvesteringar som är en viktig förutsättning för Örebros fortsatta tillväxt. Det handlar bland annat om nya bostadsområden, underhåll inom Park och gata och lösningar för kollektivtrafik och en långsiktig hållbar trafiksituation i Örebro.

Det handlar även om att nyproducera och renovera bostäder och verksamhetslokaler i form av vård- och omsorgsboenden, grupp- och servicebostäder, förskolor, skolor och kontorslokaler.

Nästa steg

Nu tar nämndernas planering vid. Alla nämnder ska ta fram en verksamhetsplan som svarar upp på den övergripande strategin och budgeten.

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login