Det här är region Bergslagen

By on 9 april, 2018

Region Bergslagen består av Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Här bor ca 865 000 personer på en yta något större än Cypern och Danmark sammanslaget, i region Bergslagen arbetar drygt 1300 poliser och knappt 500 civilanställda. 

Polisens uppdrag är omfattande. I region Bergslagen arbetar de polisanställda bland annat med brottsförebyggande arbete, fjällräddning, tillståndsgivning, utryckning, brott mot barn, passhantering, insatser mot farlig person, förhandling, våldsbrott, trafik, spaning, bedrägeriutredningar, brott i nära relation, underrättelser, handräckningar, djurärenden, ledningscentralsarbete, personskydd, sexualbrott, miljöbrottsutredningar, gränspolisverksamhet, kriminalteknik, människohandelsutredningar med mera. För att polisverksamheten ska fungera krävs stöd från andra anställda gällande exempelvis IT, personalfrågor, ekonomi med mera. Några polisanställda jobbar mot internationella vapensmugglare medan andra jobbar mot buskörande a-traktorer. Polisen har en mängd uppdrag som alla är viktiga för olika medborgare. 

Från 21 till 1
Sedan tre år tillbaka har polisen en ny organisation där Sverige har en enda polismyndighet. Innan 2015 bestod polisen av 21 olika länsmyndigheter. Polismyndigheten är geografiskt indelad i sju polisregioner varav region Bergslagen är en. Region Bergslagen är i sin tur uppdelad i tre polisområden; PO Dalarna, PO Värmland och PO Örebro. Varje polisområde består sedan av ett antal lokalpolisområden (LPO), totalt elva stycken i vår region. 

Balansera resursen
Varje polisområde har en resurs som polisområdeschefen styr över. Det är en daglig utmaning att finnas till där allmänheten önskar hjälp. Vi vill förhindra att brott sker och när de ändå inträffar vill vi alltid kunna lösa brottet. Så ser det dock inte ut i verkligheten. Dels eftersom vårt uppdrag är större än vår resurs, dels eftersom det finns lagar och regler som styr hur vårt arbete ska prioriteras. För att bli så framgångrika som möjligt gäller det att hitta rätt balans mellan personal som jobbar i yttre respektive inre tjänst. Yttre tjänst är kortfattat och förenklat den personal som åker polisbil och patrullerar på gator och torg, medan inre tjänst i första hand är de som arbetar med att utreda brott. Om det är för många som jobbar i yttre tjänst blir inte många brott utredda och om för många jobbar inne blir det svårt att få hjälp av polis när det behövs.   

Nationell polis = närmare allmänheten
En av tankarna med att ha en enda polismyndighet är att enklare kunna använda de resurser vi har där de behövs bäst. Det har underlättat betydligt exempelvis vid det stora flyktingsmottagandet under hösten 2015 eller vid terrorhändelsen på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Baksidan av att koncentrera resurser dit de bäst behövs är att på platser där brottsligheten är låg kan den dagliga polisbemanningen därför bli låg. 

I vardagsarbetet underlättas arbetet också av att vara en polismyndighet där vi dagligen stöttar varandra inom region Bergslagen, men också mellan regionerna. Det gör att vi kan komma närmare allmänheten, vilket också var en av tankarna med den nya organisationen. 

De som bäst känner till den lokala brottsligheten och de problem som finns på en viss ort är de som bor där och de poliser som jobbar där. Därför jobbar polisen med medborgarlöften i alla kommuner. Det går ut på att allmänheten, företag, polisanställda, kommuner, organisationer med flera får ge förslag på vad polisen ska jobba med för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Förslagen utmynnar i medborgarlöften. 

Medarbetardrivet arbetssätt
Ytterligare ett sätt att jobba närmare allmänheten är att polisen numera har ett medarbetardrivet arbetssätt där den enskilde medarbetaren och dennes arbetsgrupp har ett stort ansvar över att komma med förslag på arbetssätt och inriktningar av arbetet. Det är ett tankesätt som tar olika lång tid för olika medarbetare och chefer att ta till sig och ännu har inte synsättet satt sig hos alla. För chefer är det viktigt att ta till sig medarbetarnas förslag och idéer samtidigt som både chefer och medarbetare behöver ha en helhetssyn och inte bara titta på vad som ligger på det egna skrivbordet. 

I lokalpolisområde Falun har en utredningsgrupp provat en metodik för att hantera brott av enkel beskaffenhet som exempelvis ringa stölder, olovliga körningar med mera. Metoden liknar en metod lokalpolisområde Södermalm i region Stockholm använder. Tre utredare och en förundersökningsledare jobbar i team. Varje morgon har man utsättning och går igenom inkomna ärenden.

– Medarbetarna tar fram egna förslag på utredningsdirektiv i samråd med teamet, vilket gör att alla medarbetarna reflekterar och utvecklas, säger Johan Sohlberg, gruppchef utredning LPO Falun. De enkla brotten kan ofta snabbt redovisas eller läggas ned, istället för att hamna på hög. Det gör också att man snabbt kan återkoppla till målsägaren hur det går i utredningen. Och även när vi ringer och berättar att vi varit tvungna att lägga ner utredningen så uppskattas oftast återkopplingen.

Vad-delen i arbetet är given: utreda ett anmält brott. Men det är medarbetarna som får stå för Hur-delen, det vill säga hur brottet ska utredas. Och förutom att medarbetarna utvecklas, ökar genomströmningstiderna och utredningsbalansen minskar när man använder metoden.

Tre artiklar
Vi kommer i tre artiklar under vecka 15 beskriva översiktligt bland annat hur region Bergslagen ser ut, hur inflödet av ärenden ser ut i region Bergslagen, varför många anmälningar läggs ned och hur vi jobbar brottsförebyggande.

Regionalt | Polisen
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login