Det har blivit dyrare att besikta bilen

By on 15 maj, 2017

Sex år efter avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige fungerar själva besiktningsverksamheten i stort sett på samma sätt som tidigare. Samtidigt har en kontrollbesiktning av en personbil blivit 9 procent dyrare. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Transportstyrelsen har varje år sedan besiktningsmarknaden konkurrensutsattes 2010 undersökt hur marknaden för besiktning fungerar och rapporterar det till regeringen. Rapporten för 2016 är nu färdig och summerar utvecklingen för de första sex åren.

Under 2016 har antalet besiktningsstationer för lätta fordon ökat med knappt 2 procent. Den farhåga som fanns inför avregleringen att det skulle bli färre besiktningsstationer i glesbygder har inte besannats.

– I dagsläget ser vi inga skäl till oro vad gäller tillgängligheten till besiktning i landets glesbygdsområden. Vi ser därför inga behov av att förändra reglerna eller göra andra ingripanden, utan föreslår att marknaden får fortsätta utvecklas, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Öppettider motsvarar kundernas önskemål
Transportstyrelsen bedömer att besiktningsstationernas öppettider, i stort, motsvarar kundernas behov. De kundklagomål som kommit till Transportstyrelsen och Swedac sedan omregleringen berör enskilda bedömningar vid besiktningen och besiktningsföretagens kundbemötande snarare än klagomål som berör själva omregleringen, bland annat stationernas öppettider.

Under 2017 planerar Transportstyrelsen att göra en ny konsumentundersökning för att se hur fordonsägarna upplever besiktningsmarknaden efter omregleringen.

Korta fakta ur rapporten:
Snittpriserna har stigit mer än konsumentprisindex (KPI).
Marknadskoncentrationen har totalt sett minskat på besiktningsmarknaden på grund av ökad konkurrens mellan företagen. Marknadskoncentrationen är fortsatt måttlig.
Besiktningsföretaget Clear Car har blivit uppköpt av företaget Besikta.
Transportstyrelsens kontroller har visat att alla tekniker inte genomför alla kontrollmoment vid alla besiktningar.
Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen.
Antalet lördagsöppna stationer har minskat med 28 procent.
Antalet verksamma besiktningstekniker har ökat något från 1968 stycken år 2015 till 1975 stycken 2016.
Yrkeskvalifikationsdirektivet har öppnat för besiktningstekniker från EES-länderna och Schweiz som vill arbeta i Sverige.

Ekonomi | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login