Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin

Av på 16 april, 2021

På grund av pandemin har färre djurhållare kunnat besökas under 2020. Detta har lett till att länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning.

Länsstyrelserna genomförde 19 450 kontrollinsatser vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2019. Kontrollinsatserna under 2020 bestod av:

  • 8 185 fysiska kontroller,
  • 9 471 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt, samt
  • 1 794 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.

– Resultaten visar att pandemin har påverkat länsstyrelsernas kontrollarbete. Påverkan har skett på olika sätt och i varierande grad. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket.

Målet kring riskbaserade kontroller uppfylldes

Länsstyrelserna tar varje år emot ett stort antal anmälningar om bristande djurhållning. För att använda resurserna optimalt behöver länsstyrelserna balansera arbetet med handläggning av anmälningsärenden med kravet på att göra riskbaserade normalkontroller. Målet är att göra lika många normalkontroller som anmälningskontroller och trots utmaningarna med pandemin uppfylldes målet i landet som helhet under 2020.

Goda skötselrutiner har avgörande betydelse

Kontrollstatistiken visar att många djurhållare lever upp till djurskyddsreglerna. De vanligaste bristerna när det gäller lantbrukets djur är skötselrelaterade. När det gäller nötkreatur är den vanligaste bristen djurens renhet.

– Vi har stärkt vår bild av att djurhållarna behöver ha goda skötselrutiner för att lyckas med en god djurhållning. För att få en bättre bild av orsaker till bristerna har vi i år fördjupat vår analys av nötkreaturens välfärd genom att även inhämta information från branschen (Växa Sverige och Gård & Djurhälsan) samt tagit del av erfarenheterna från länsstyrelsernas nationella projekt om nötkreaturs renhet, säger Hanna Heyl på Jordbruksverket.

Statistik från Livsmedelsverkets och länsstyrelsens kontroller på slakterier visar att det förekommer brister vid de mest kritiska momenten som rör bedövning och avlivning. Statistiken för 2020 från länsstyrelserna visar också på en ökning av vissa brister inom grishållningen.

– Grisnäringen har tillsammans med oss och andra berörda parter startat ett arbete som syftar till att stärka både djurvälfärden och produktionen. Det vi har uppmärksammat i årets statistik kommer att inkluderas i detta arbete, säger djurskyddschef Helena Elofsson på Jordbruksverket.

Länsstyrelserna uppnår målen i olika grad – stöd och styrning underlättar

Årets rapport visar att det fortfarande är stora skillnader mellan hur länen uppfyller målen och hur lång tid det tar att genomföra kontrollerna. Orsaken är sannolikt en kombination av tillgängliga resurser, ledningsstruktur, geografiska förutsättningar med mera. Skillnaderna i tidsåtgång och måluppfyllelse är något Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver arbeta vidare med tillsammans.

Digital utbildning är framtagen för djurskyddshandläggare

Jordbruksverket har tagit fram en webbaserad utbildning för djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Den lanserades i februari 2020 och under året genomförde 162 personer utbildningen. Målet är bland annat att höja kompetensen, likrikta arbetssättet, underlätta att göra likvärdiga bedömningar samt att ytterligare utveckla handläggarnas kunskap om bemötande i kontrollsituationen. Detta kan bidra till att den offentliga djurskyddskontrollen genomförs på ett mer likartat sätt i hela landet, vilket är viktigt för både djurhållare och konsumenter.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in