E.ONs utsläpp fortsätter att minska

By on 29 april, 2020
Bild: E.ON

En nedgång på 15 procent. Så mycket minskade de fossila koldioxidutsläppen i E.ONs värme- och kraftvärmeanläggningar som ingår i EUs utsläpphandelssystem under 2019 jämfört med föregående år.

Det kan jämföras med de genomsnittliga utsläppen i el- och fjärrvärmesektorn som minskade med 11 procent under samma period. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

– Vi är på rätt väg och vårt systematiska förbättringsarbete fungerar. Men vi är inte nöjda förrän vi når vårt långsiktiga mål om en halverad klimatpåverkan år 2025, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Fossil naturgas byts ut till förnybar biogas

Exempelvis har det gaseldade kraftvärmeverket Heleneholmsverket i Malmö ställt om till att drivas förnybart när den fossila naturgasen successivt bytts ut till förnybar biogas.

– Den skattebefrielse för biogas som regeringen nyligen valt att förlänga har varit viktig för att göra omställningen till biogas möjlig. E.ON har också gjort stora investeringar i biogasproduktion som bidragit till att säkerställa tillgången på förnybart bränsle, säger Marc Hoffmann.

Minskningen av växthusgasutsläppen som skett genom byte till biogas syns dock inte i Naturvårdsverkets siffror. Detta beror på att även utsläppen från biogasen räknas som fossila i statistiken, då regelverket idag inte skiljer på fossil naturgas och förnybar biogas som levererats i samma gasnät.

– Förhoppningen är att detta snart är på väg att ändras då Naturvårdsverket har ett uppdrag från regeringen att hitta en lösning i frågan. Vi ser positivt på att frågan nu ses över, säger Marc Hoffmann.

Stor minskning totalt

Totalt sett när E.ONs samtliga växthusgasutsläpp räknas ihop, från produktion till konsument, har E.ONs totala klimatpåverkan minskat med över 30 procent – på bara tre år. Utöver bränslebyte till förnybara bränslen har E.ON även valt att lämna gasolmarknaden. Det framkommer i E.ONs hållbarhetsrapport för 2019.

– Vi har valt att inte bara anpassa oss, utan att arbeta proaktivt med utfasning av fossila bränslen, just genom att bygga om våra anläggningar och även utveckla nya tekniker. Dessutom spelar vi, i egenskap av en av Sveriges största elnätsägare, en viktig roll för att möjliggöra att andra branscher kan minska sina utsläpp genom elektrifiering, säger Marc Hoffmann.

Regionalt
Örebronyheter

Källa E.ON

You must be logged in to post a comment Login