Eftersatt skötsel av skyddad skog – mer än hälften släpar efter i mellersta landet

By on 5 oktober, 2019
Foto: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen

I mer än hälften av de skogar i mellersta Sverige som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en inventering av över 12 000 områden i hela landet som Skogsstyrelsen gjort.

Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av hur skötselbehovet i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

43 000 hektar behöver insatser
Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall.

Skillnader över landet
Förutsättningarna och behoven skiftar över landet. I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns 3 063 områdesskydd motsvarande drygt 17 000 hektar. Här finns skötselbehov i 53 procent av områdena. I nästan 30 procent av områdena bedöms behoven vara akuta.

– Här består de skyddade områdena ofta av olika slags blandskogar med både barr- och lövträd.Då handlar behoven oftast om att ta bort gran för att den inte ska ta över men även att undersöka möjligheter till naturvårdsbränning där kontrollerade skogsbränder är ett sätt att sköta om naturvärdena, säger Emma Liljewall.

I Sverige som helhet är de vanligaste akuta åtgärderna att:

 • ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar.
 • glesa ut skogarna för att få in mer ljus.
 • friställa gamla och värdefulla träd.
 • öka mängden död ved.
 • På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar.

Här är behoven störst:

 • Län Andel områden med skötselbehov
 • Halland 85 %
 • Stockholm 82 %
 • Uppsala 78 %
 • Västra Götaland 74 %
 • Jönköping 71 %
 • Kronoberg 71 %
 • Blekinge 70 %
 • Västmanland 68 %
 • Kalmar 67 %
 • Östergötland 67 %
 • Skåne 66 %
 • Värmland 61 %
 • Gävleborg 55 %
 • Jämtland 52 %
 • Örebro 50 %
 • Södermanland 45 %
 • Västerbotten 42 %
 • Västernorrland 40 %
 • Norrbotten 37 %
 • Gotland 34 %
 • Dalarna 25 %
 • Riket 58 %

Mer fakta
Inventeringen av skötselbehovet i skyddade områden har varit möjlig genom att Skogsstyrelsen 2018 fick öronmärkta pengar till arbetet med naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen har annars inget särskilt anslag för skötseln av skyddade områden och måste prioritera de områden som har mest akut skötselbehov. Kartläggningsresultatet är ett viktigt underlag i urvalet av områden. De markägare som har ett biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal på sin fastighet och undrar över skötseln av detta område är välkomna att kontakta Skogsstyrelsen för att få information om områdets skötselbehov.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login