Ekonomi | Något mindre underskott i de offentliga finanserna

By on 19 december, 2015

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat prognosen från november. Uppdateringen visar att underskotten i de offentliga finanserna blir något mindre än i föregående prognos. Utgiftstaken klaras samtliga år men säkerhetsmarginalerna är fortfarande mindre än vad som är önskvärt för 2016 och 2017. Sammantaget är ändringarna små i den uppdaterade prognosen.

Utfallet för BNP för tredje kvartalet var högre än väntat och BNP-tillväxten har reviderats upp i år. I övrigt är makrobilden i stort sett oförändrad. BNP ökar med 3,2 procent i år och 3,1 procent nästa år.

Jämfört med prognosen i november väntas skatteintäkterna i offentliga sektorn bli högre alla år. Taxeringsutfallet för 2014 var högre än väntat vilket har lett till att skatterna har höjts med 3 miljarder kronor 2014–2019. De senaste utfallen för mervärdesskatten har också varit högre än väntat och intäkterna har därför höjts med ytterligare 2 miljarder kronor från 2015 och framåt. Utgifterna i offentlig sektor har sänkts något alla år främst till följd av lägre kommunal konsumtion.

Högre inkomster och lägre utgifter innebär att underskotten i de offentliga finanserna nu är något mindre. Utgiftstaken klaras samtliga år. Det är i stort sett samma marginaler till taken som i föregående prognos. Om man beaktar behovet av säkerhetsmarginaler innebär det att marginalerna för 2016 och 2017 är mindre än vad som är önskvärt.

Sedan prognosen i november har regeringen aviserat ytterligare åtgärder för att minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Effekterna av dessa åtgärder är svåra att uppskatta och i ESV:s föregående prognos låg redan ett antagande om att nya regler skulle minska antalet asylsökande nästa år.

Prognosen i siffror

2015 2016 2017
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
3,2 3,1 2,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-36 -40 -50
Finansiellt sparande procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,9 -0,9 -1,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 38 9 20
Budgetsaldo – miljarder kronor -47 -25 -27
Ekonomi
Örebronyheter 

You must be logged in to post a comment Login