Eldningsförbud i hela Örebro län

By on 6 juni, 2023
Arkivbild

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län.

Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att det från och med tisdagen den 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Vad innebär eldningsförbud?

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som fattar ett beslut om att införa ett eldningsförbud i länet. Vid ett eldningsförbud råder olika regler kring eldning, grillning, matlagning och andra aktiviteter som kan innebära en brandrisk.

Vid ett eldningsförbud råder olika regler för olika platser och lokala regler kan förekomma. Vid ett rådande eldningsförbud publiceras därför förbudet på Länsstyrelsens webbplats. Där framgår det rådande eldningsförbudets regelverk och vad du får och inte får göra utifrån olika kriterier.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda så att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.

Det är också ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.
 
Tänk på det här när du eldar ute:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Två nivåer av eldningsförbud

Anledningen till eldningsförbud är ofta värme och brist på regn, som gör att vegetationen och marklagret torkar ut. Då kan en brand lätt uppstå och spridas.

I kombination med vind kan det innebära mycket stor brandrisk. När sådana förhållanden förväntas hålla i sig flera dagar utfärdas eldningsförbud för att förebygga skogsbränder.

Eldningsförbud
 
Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att

 • elda, grilla med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Eldningsförbud innebär att det är tillåtet att

 • grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att

 • grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • elda med fasta bränslen, i annat syfte än matlagning och grillning inom områden med sammanhållen bebyggelse.
 • använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är tillåtet att

 • utanför sammanhållen bebyggelse använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login