Elever på skolor med mobilförbud rör sig mer

Av på 2 oktober, 2021

Elever som går i skolor som har riktlinjer för hälsa, mobilförbud under raster och mer tid för ämnet idrott och hälsa rör på sig mer och sitter mindre. Detta har jämförts med skolor som saknar riktlinjer.

– Studien visar att dessa insatser i skolan har ett samband med elevers rörelse. Det är dessutom den första större svenska studien som visar att mobilförbud har ett samband med både mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande hos ungdomar, säger Gisela Nyberg, docent och huvudansvarig för studien.

Totalt har drygt 1 100 elever i åldern 13–14 år, från sammanlagt 34 skolor, deltagit i studien. Under en vecka har de haft en rörelsemätare som har mätt fysisk aktivitet och stillasittande. Skolpersonal har även svarat på frågor om deras skolor har hälsopolicy, mobilförbud under raster, organiserade fysiska aktiviteter under raster och fysiska aktivitetspauser under lektionerna. Forskare har sedan samlat in frekvens, tid och längd på raster och idrottslektioner utifrån varje skolas schema.

– Majoriteten av dagens ungdomar når inte upp till rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Resultaten i studien visar att endast en av tre når upp till rekommendationen. Intressant är att eleverna är mer fysiskt aktiva på fritiden där de rör sig 32 minuter jämfört med skolans 26,5 minuter, säger Gisela Nyberg.

80 procent av eleverna i studien gick på storstadsskolor och 72 procent hade minst en förälder med mer än 12 års utbildning. Resultatet visade även att flickor rörde sig mindre än pojkarna samt att de satt mer under skoltiden.

– Det som är intressant är att flickor under skoltiden rör sig i genomsnitt 23 minuter per dag och pojkar 30 minuter per dag. Vi vet inte varför skillnaden är så stor, men en anledning kan vara att miljön i skolan är mer anpassad till killar, som till exempel skolgårdar som ofta används av killar till bollspel. Däremot är skillnaden på fritiden inte lika stor och en orsak kan vara att både pojkar och flickor i den åldern är engagerade till lika stor del i idrottsföreningar. Dessutom går och cyklar de till skolan i samma utsträckning. Det är viktigt att skolor arbetar med att utveckla insatser för att öka fysisk aktivitet som gynnar speciellt flickor, säger Gisela Nyberg.

Resultat från forskningsstudien kan vara ett viktigt underlag vid utveckling av effektiva insatser i skolan för att öka den fysiska aktiviteten hos ungdomar.

– Skolan är en lämplig arena för att nå allaungdomar och därför är det angeläget att hitta insatser som fungerar, avslutar Gisela Nyberg.

Projektet finansieras av KK-stiftelsen, Coop AB, Skanska, IKEA, Generation Pep, Skandia och Konsumentföreningen Stockholm samt GIH.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: GIH

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in