Enkät till barn ska undersöka hur miljön påverkar hälsan

Av på 19 mars, 2019
Den här veckan får 5 300 barn och vårdnadshavare i Örebro län en enkät om miljön de vistas i.

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till 5 300 barn och vårdnadshavare i Örebro län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra hälsofrämjande insatser och användas i arbetet för att nå Sveriges gemensamma miljömål.

Resultaten från miljöhälsoenkäten är viktiga, inte bara för att se hur det ser ut nu utan också för att kunna följa utvecklingen över tid. Vi har tidigare sett att vi störs olika mycket av buller och luftföroreningar beroende på var vi bor. Den kunskapen kan vi använda när vi till exempel planerar våra städer och arbetar för en jämlik folkhälsa, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Riktar sig till barn upp till 12 år
Enkäten vänder sig varannan gång till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

Enkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har gemensamt finansierat utökade utskick i länet. Resultatet sammanställs av Arbets- och miljömedicin i Örebro och presenteras under 2020.

Lokalt | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in