Får en juridisk person äga en bostadsrätt

Av på 18 juli, 2020

Bostadslägenheter är huvudsakligen avsedda att tillgodose fysiska personers behov av permanentbostad. Bostadsrättslagen förbjuder dock inte juridiska personer från att förvärva bostadsrättslägenheter. Nedan kommer vi att gå igenom vad som gäller när en juridisk person vill köpa en bostadsrättslägenhet.

En juridisk person har rätt att köpa en bostadsrättslägenhet men en bostadsrättsförening har samtidigt rätt att vägra den juridiska personen medlemskap i föreningen.

En ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening behandlas av föreningens styrelse. Styrelsen utreder normalt om den som ansökt om medlemskap uppfyller de villkor för medlemskap som finns i bostadsrättslagen och föreningen stadgar. Om villkoren för medlemskap i bostadsrättslagen och föreningsstadgarna är uppfyllda ska medlemskap beviljas.

När förvärvaren till en bostadsrättslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, är en juridisk person får dock styrelsen vägra medlemskap i föreningen även om förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda. Om lägenheten däremot är avsedd för fritidsändamål görs en sedvanlig medlemskapsprövning av den juridiska personen.

För att ta reda på om lägenheten är avsedd för fritidsändamål kan man titta i föreningens stadgar där det normalt framgår. Annars kan det gå att förstå ändamålet med lägenheten utifrån hur föreningen bedrivs. Ett påstående från den juridiska personen om att en viss lägenhet ska användas för fritidsändamål är inte tillräckligt för att föreningen ska behandla ansökan om medlemskap som om lägenheten vore en fritidslägenhet. Alltså måste en lägenhet, oberoende av den juridiska personens särskilda avsikter med användningen, vara avsedd för fritidsändamål för att föreningen ska behöva pröva om den juridiska personen uppfyller villkoren för medlemskap i föreningen.

Det bör noteras att om stadgarna föreskriver förbud för juridiska personer att bli medlemmar i föreningen, får styrelsen givetvis inte bevilja medlemskap.

Om föreningen beviljar en juridisk person medlemskap trots att lägenheten inte har varit avsedd för fritidsändamål, kan styrelsen ställa krav på hur lägenheten ska användas och träffa avtal om detta. Om styrelsen har avtalat med den juridiska personen att lägenheten får användas för att i sin helhet hyras ut i andra hand som permanentbostad krävs det samtycke från styrelse till en andrahandsupplåtelse av denna lägenhet. Vägras samtycke, kan den juridiska personen dock vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa HSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in