Färre fotgängare och cyklister dör i trafiken – så många har skadats i Örebro kommun

Av på 19 augusti, 2021

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. I Örebro kommun har 61 svåra olyckor rapporterats in de senaste fem åren. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

Inför skolstarten är det många barn som ska ut i trafiken. Att ta sig dit till fots eller på cykeln gynnar både hälsa och miljö, men sätter också extra ljus på frågor om trafiksäkerhet.

I Örebro kommun rapporterades totalt 299 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon under åren 2016 till 2020. Av dessa ledde 61 till måttliga, svåra eller dödande skador.

I hela landet har dödsolyckor minskat rejält under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

Även andelen svåra olyckor minskar. Olyckor med måttliga till dödande skador, utgör en allt mindre del av totala antalet olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter i landet.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Siffrorna bygger på uppgifter som rapporteras in från polis och sjukhus till databasen Strada.

Ovanligt med olyckor med barn

Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Sverige. Av de 299 olyckorna som rapporterades i Örebro kommun under de senaste fem åren var barn inblandade i 47, i de flesta fallen med lindriga skador.

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

Singelolyckor på cykel, som inte är medräknade i denna statistik, är däremot mycket vanligt ned i lägre åldrar, dels när man är liten och ovan att cykla men främst bland de växande barnen som leker och trixar, tillägger Irene Isaksson Hellman.

Ibland sker ändå allvarliga olyckor med barn och motorfordon. I Örebro kommun har fyra olyckor rapporterats in under senaste femårsperioden där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.

– Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken. Det gäller särskilt unga trafikanter som inte har så stor vana att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.

Hastigheten betydande för svåra olyckor

Generellt är det längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker.

– De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste, säger Irene Isaksson Hellman.

Tabell: Så många olyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon rapporterades i Örebro län 2016-2020
Kommun Totala olyckor …varav barn Svåra olyckor …varav barn
Askersund 6 1 2 0
Degerfors 8 3 4 0
Hallsberg 13 3 3 0
Hällefors 4 1 3 1
Karlskoga 34 9 7 3
Kumla 19 5 7 2
Laxå 5 0 2 0
Lekeberg 3 1 1 0
Lindesberg 20 6 5 2
Ljusnarsberg 3 0 2 0
Nora 5 3 0 0
Örebro 299 47 61 4
Statistiken bygger på uppgifter inskickade från kommuner den 30 november.

Tips från If för säkrare skolväg:

  • Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra: Använd alltid hjälm när du cyklar
  • Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
  • Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut
  • Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
  • Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan
  • Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
  • Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
  • För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss utan att se sig om ordentligt
  • Att gå eller cykla till skolan främjar hälsa och välmående, lär barnen att agera med förstånd i trafiken och hjälp dem att finna en trafiksäker väg

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Försäkringsbolaget IF
Metod
Datan kommer från trafikdatabasen Strada och bygger på uppgifter som rapporterats in från polis och sjukhus.
Den visar antalet oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare och cyklister, som skadas i möte med ett motorfordon. Siffrorna för hela landet finns nedbrutna per år och skadegrad. Dödsolyckorna som också utgör officiell statistik redovisas per år på nationell nivå. Siffrorna för varje enskild kommun finns bara grupperade över en femårsperiod. Skadegraden har grupperats, till “lindrigt skadad” eller “måttligt skadad-dödsfall”. I texten refererar vi till olyckor med måttliga till dödliga skador som “svåra olyckor”.
Då inrapportering till Strada sjukhus varierar över tid och plats, och blev rikstäckande 2016, redovisas endast aggregerad data över åren 2016-2020 per kommun. Tendensen är att lindriga skador rapporteras i lägre grad, så här finns troligen ett större mörkertal, medan de mer allvarliga olyckorna är mer kompletta.
När vi jämför antalet dödsfall i början av 2010-talet med slutet handlar det om medelvärden för 2011-2013 och 2018-2020, för att jämna ut variationer av enskilda år.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in