Färre ser med lika stort allvar på alkohol i olika situationer.

By on 24 februari, 2013

Undersökningen IQ Alkoholindex genomförs årligen och baseras på 2 000 telefonintervjuer med personer som är 16 år och uppåt. Den senaste mätningen visar på marginella förändringar i befolkningens sammantagna attityd till alkohol. Samtidigt syns en förskjutning där man inte ser lika allvarligt på att exempelvis bli berusad i barns närvaro.

– Mätningen visar inga större förändringar i sin helhet, men jag ser med viss oro på att färre tar lika allvarligt på att exempelvis bli berusad i barns närvaro. Det handlar inte om helt förändrade attityder men en förskjutning, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Som grund för IQ Alkoholindex ligger ett antal påståenden som den svarande får ta ställning till på en sexgradig skala; ”Helt fel”, ”Mer fel än rätt”, ”Varken rätt eller fel”, ”Vet ej”, ”Mer rätt än fel”, ”Helt rätt”.

– Andel som svarar ”Helt fel” på följande påståenden (2011 års resultat)
– Att bli berusad när barn är med: 52 (67)
– Att ge alkohol i present till någon man inte känner väl: 33 (43) Att bli berusad när man äter middag på restaurang: 34 (46)
– Att någon gång emellanåt bli berusad på en firmafest: 20 (25)

Jämfört med 2011 har färre svarat ”Helt fel” i 2012 års mätning och fler svarat ”Mer fel än rätt”. Således innebär inte förändringen att fler anser att det exempelvis är rätt att bli berusad när barn är med, utan istället handlar det om en förskjutning där färre anser att det är ”Helt fel” och lutar mot ”Mer fel än rätt”.

Avstannat index men interna rörelser
IQ Alkoholindex 2012 visar att den rörelse mot en mer återhållsam inställning till alkohol som sågs mellan 2010 och 2011, nu i princip har stannat av. Det genomsnittliga indexvärdet ökade från 61,7 vid 2010 års mätning till 62,3 år 2011. I 2012 års mätning blev index 62,2.

Fortfarande är kvinnor mer återhållsamma än män. Index för kvinnorna blev i snitt 66,7 medan männens index i snitt blev 57,5. Den största förändringen syns för unga män, där indexet ökat med drygt 3 enheter sedan 2011.

Med stigande ålder kommer generellt sett en mer återhållsam attityd till alkohol. De yngsta är mest tillåtande, men vi ser att de har blivit mer måttfulla än tidigare. En annan förändring är att äldre kvinnor har blivit något mindre återhållsamma.

Rörelse mot mitten i attityderna
I 2012 års mätning syns en glidning i samtliga indexfrågor, där de mest återhållsamma attityderna minskar. En glidning finns också, om än inte lika stor, i att de mest tillåtande attityderna minskar. Antalet människor vars attityder återfinns i mitten ökar därmed.

Fakta om IQ Alkoholindex:
IQ Alkoholindex är en årlig mätning som sedan 2010 följer svenska folkets attityder till alkohol. Totalt 2 000 personer, i åldern 16 år och äldre, telefonintervjuas återkommande under de två sista veckorna i maj. Datainsamlingen sker av Novus.

IQ Alkoholindex bygger på svaren från nio påståenden där svaren ges på en sexgradig skala mellan helt fel och helt rätt. Dessa svar vägs därefter samman till ett index. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login