Fel att koppla övertidsarbete till Lex Maria

Av på 23 augusti, 2013

Det finns inget samband mellan övertidsarbete och antalet anmälningar enligt Lex Maria. Det är att dra för långtgående slutsatser, anser SKL.

– Bemanningen inom vården bör så långt som möjligt planeras så att man undviker övertidsarbete. Det gör landstingen också i möjligaste mån. Det är viktigt, både för patientsäkerheten och för arbetsmiljön. Men bilden är inte entydig. Läget varierar, och det är svårt att dra generella slutsatser.

Det säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, med anledning av de senaste dagarnas medieuppgifter som har uppmärksammat att vårdpersonalens övertidsarbete inom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har ökat under de senaste åren.

– Det blir inte rättvisande att dra långtgående generella slutsatser, när man grundar sig på procentuella förändringar. Utgångsläget skiljer sig åt mellan de olika landstingen och i vissa fall sker förändringarna från relativt låga nivåer, säger Agneta Jöhnk.

SKL har kontaktat flera landsting och fått svar att övertidsarbetet på sina håll har ökat, men att det på andra håll är ett oförändrat eller minskat övertidsuttag. Det finns också variationer mellan olika sjukhus och yrkesgrupper.

I Stockholms läns landsting, till exempel, har övertidsuttaget i genomsnitt ökat med drygt 8 timmar per år och anställd sedan 2009, från 17,7 till 26 timmar. Det motsvarar ungefär en halv timmes övertid per vecka per anställd, i genomsnitt över hela året.

I debatten om övertidsarbete har det pekats på att det skulle finnas ett samband mellan övertidsarbete och misstag i vården, och att det skulle kunna bekräftas genom ett ökat antal anmälningar av vårdskador. SKL menar dock tvärtom att antalet anmälningar är en väntad effekt av den nya patientsäkerhetslagstiftningen.

Skyldigheten för sjukvården att själv anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, så kallade Lex Maria-anmälningar, har bland annat till syfte att få ner mörkertalet för antalet vårdskador. Anmälningarna uppmuntras därför eftersom landstingen kan dra lärdom om något går fel och förebygga liknande brister i framtiden.

– En viktig förklaring till de ökade anmälningarna är alltså att vårdgivarna har skaffat sig bättre rutiner för att anmäla de skador som trots allt förekommer, säger Agneta Jöhnk.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in