Fler ska få möjlighet att äga sitt boende

By on 13 maj, 2023

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå en utvidgning av systemet, med ägarlägenheter och en ny modell för hyrköp av bostäder.

Syftet är att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende och att öka mångfalden av boendeformer i Sverige.

– Det är viktigt att fler får möjlighet att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. För unga som ofta saknar kapital kan hyrköp vara ett alternativ. Utredaren ska också föreslå hur hyreslägenheter kan omvandlas till ägarlägenheter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

För att möta människors behov av och efterfrågan på bostäder är det viktigt att det finns ett utbud av olika typer av bostäder som passar i olika skeden av livet och för olika hushållstyper. Regeringen anser att det är särskilt betydande att det finns en möjlighet att etablera sig på den ägda bostadsmarknaden.

Den som äger sin bostad har ett större inflytande över sitt boende och ett ökat eget ägan­de kan också bidra till en blandning av boendeformer i olika bostadsområden.

Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenheter i samband med nyproduk­tion. Nu ska en utredare ta fram förslag på hur det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyres­lägenheter till ägarlägenheter. Det kan göra det möjligt för fler att äga sitt boende och bidra till en ökad blandning av boendeformer.

Därför ska utredaren föreslå åtgärder för att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter.

Något som också kan underlätta för fler att äga sitt boende är så kallade hyrköp, en möjlighet för den som hyr att successivt kunna köpa sin bostad.

Utredningen ska redovisas senast den 2 december 2024. Till särskild utredare utses chefsrådmannen Magnus Hermansson. 

Ekonomi/Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login