Förslag om ny utlänningslag urholkar barnets mänskliga rättigheter

Av på 9 maj, 2021
Arkivbild

Bris är kritisk till regeringens förslag till ny utlänningslag som ska ersätta den så kallade tillfälliga lagen, som upphör att gälla i juli. Det som framhålls som en förbättring är egentligen en försämring mot hur det tidigare varit, inte minst för barn. Samtidigt har nu M, KD, L och SD meddelat att de lägger fram ett eget förslag till riksdagen som innebär ytterligare åtstramningar i en redan begränsad ny utlänningslag.

Den tillfälliga lagen som begränsat möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har nu gällt i snart fem år – trots massiv kritik från barnrättsorganisationer och an­­dra delar av civilsamhället, yrkesverksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, vård och skola redan innan den antogs. Kritiken gällde bland annat att de förslagen saknade evidens och barnkonsekvensanalys och att de oproportionerligt strikta restriktionerna med kraftiga begränsningar av rätten till uppehållstillstånd skulle slå särskilt hårt mot barn. Barnombudsmannen kallade förslagen barnfientliga och konstaterade att de stod i bjärt kontrast till de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen. Lagen skulle vara tillfällig och skapades i ett undantagstillstånd. Idag är situationen en annan.

Det förslag till ny utlänningslag som regeringen har lagt fram innehåller visserligen vissa förbättringar i relation till den nuvarande tillfälliga lagen. Men förslagen är mycket restriktiva och innebär en försämring för barn som söker asyl, jämfört med den utlänningslag som gällde innan dess. Till och med i lagrådsremissen lyfts att förslagen kan innebära vissa försämringar ur ett barnrättsperspektiv.*

I korthet innebär regeringens förslag till ny utlänningslag bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel. Permanent uppehållstillstånd föreslås bli möjligt efter tre år, dock förenat med särskilda krav, bland annat krav på försörjning. Regeringen har även framfört att det ska införas kunskapskrav i svenska och samhällskunskap, vilket nu utreds. Regeringen föreslår dock även vissa lättnader med en humanitär skyddsgrund som gör att det finns möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. För barn blir den humanitära skyddsgrunden aktuell vid särskilt ömmande omständigheter.**

Bris vill särskilt lyfta:

  • Att tillfälliga uppehållstillstånd blir ny huvudregel istället för permanenta är ett paradigmskifte i hur vi ser på människors asylprocess i Sverige. Permanenta uppehållstillstånd för ett barn innebär en chans att bygga upp en trygg tillvaro efter ett liv på flykt. Tillfälliga uppehållstillstånd och stränga krav för att få stanna innebär att många barn även fortsättningsvis kommer att leva i ovisshet och med pressade föräldrar under stor del av sin uppväxt, vilket ger barn avsevärt sämre förutsättningar att må bra och växa upp till trygga individer. Korta uppehållstillstånd försvårar den sökandes möjlighet att planera sitt liv i Sverige, med negativa konsekvenser för det enskilda barnet vilket inte kan vara förenligt med barnets bästa.
  • Att vi är kritiska till att regeringen väljer att gå fram med förslaget om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Detta riskerar att exkludera grupper av asylsökande och särskilt drabba lågutbildade med barn. Därför måste det göras en barnkonsekvensanalys av förslaget om kunskapskrav i samhällskunskap och svenska. 
  • Att det är att positivt att regeringen nu föreslår att barn återigen ska kunna beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Det är en viktig markering ur ett barnrättsligt hänseende. Bris vill dock betona att lagstiftningen i övrigt är mycket restriktiv – och att detta kommer att drabba barn.

Regeringens ambition har varit att den nya utlänningslagen ska gå i linje med en europeisk miniminivå. Konsekvensen blir en lagstiftning som inte utgår från människors rättigheter och som försvårar möjligheten till etablering efter att ha varit på flykt. Sverige är ett bra land för många barn, men inte för alla. De flesta barn som flytt till Sverige, ensamma eller tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga, är starkt påverkade av traumatiska upplevelser från tiden innan och under flykten. Många behöver professionell vård för att bli återställda från sina psykologiska skador, men framförallt behöver de få en möjlighet att landa.

Förslagen till en ännu stramare migrationspolitik som därefter lagts fram av KD, M, L och SD föreslår ytterligare begränsningar av möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat föreslås att möjligheter till permanent uppehållstillstånd begränsas ytterligare, familjeåterförening försvåras, att språk- och kunskapskrav införs utan inväntande av utredning och att skyddsgrunden humanitära skäl begränsas ännu mer.

I en tid när barnets rättigheter på många sätt stärkts, inte minst genom att barnkonventionen blivit svensk lag, har regeringen lagt fram förslag till ny utlänningslag som innebär en försämring för barn. Bris är kritisk till att regeringens föreslagna utlänningslag nu försvårar processen och etableringen för barn på flykt i Sverige, istället för att stärka barnrättsperspektivet i asylprocessen. Det är också mot den bakgrunden alarmerande att KD, M, SD och L nu lägger fram förslag som innebär ytterligare åtstramning av barns och barns familjers möjligheter att få etablera ett liv i Sverige. Vi ställer oss frågande till hur denna urholkning av barnets mänskliga rättigheter i en ny utlänningslag kan fortgå och var förslagen kommer att sluta.

* Lagrådsremiss Ändrade regler i utlänningslagen, s. 151: Ändrade regler i utlänningslagen – Regeringen.se

** Förslagen i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: BRIS

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in