Förslag på höjt försörjningskrav vid invandring av arbetskraft

By on 9 juni, 2022
Arkivbild

Regeringen avser inom kort att besluta en lagrådsremiss som gäller höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare, förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Det nuvarande regel­verket har under­lättat för oseriösa arbets­givare att anlita billig arbets­kraft, dumpa löner och utnyttja arbets­tagare. De företag som följer reglerna får svårare att över­leva utan att själva göra avkall på reglerna. Detta miss­bruk utgör ett hot mot en sund konkurrens. Som ett led i arbetet med att stoppa miss­bruket föreslår regeringen ett höjt försörj­nings­krav för arbets­krafts­invandrare.

– Svenska arbetare ska inte tvingas konkurrera med låga löner och dåliga arbets­villkor, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman

Förslaget inne­bär att det kommer att krävas att arbets­krafts­invand­raren ska ha en anställ­ning som ger en god försörj­ning, till skillnad från nuvarande regel­verk där det räcker med att kunna försörja sig. Syftet med för­slaget är att motverka kon­kurrens på svenska arbets­mark­naden med låga löner och stärka arbets­krafts­invand­rares ställning på arbets­marknaden.

Förslaget föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login