Förslag till förändring av kommunalförbundet inom Samhällsbyggnad Bergslagen

Av på 24 januari, 2022
Arkivbild

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation.

Det arbetet har nu lett fram till ett gemensamt förslag som skall behandlas i respektive kommun.

….

Invånare och näringsliv i fokus

Alla kommunerna är eniga om att sättet vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot invånare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. Förändringen syftar till att underlätta för invånare och näringsliv i kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive kommun.

….

Förslag

Verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person föreslås avvecklas.

En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning, Projektenhet och Gata, samt tillhörande projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad Bergslagen som namn och varumärke föreslås upphöra.

….

Fortsatt process

Det förslag som nu presenteras är ett resultat av den process som pågått sedan 2019, vilken innehållit flera olika steg av intern och extern utredning. Uppdraget att leda processen har ålagts kommuncheferna och kommundirektörerna i de fyra kommunerna. Förslaget som presenteras idag lämnas nu vidare för diskussion med de fackliga parterna och politisk beredning inför beslut i respektive kommunfullmäktige. Efter politiskt beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna med att, i samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens genomförande.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in