Förslag till långsiktig planering av allmänna vattentjänster

By on 31 maj, 2023
Arkivbild

Förslag till långsiktig planering av allmänna vattentjänster presenteras i vattentjänstplan, nu finns ett förslag till Örebro kommuns vattentjänstplan som presenterar hur kommunen långsiktigt planerar utbyggnaden av kommunala vattentjänster.

Enligt förslaget prioriteras nio områden att få påbörjad utbyggnad av vattentjänster under en 12-årsperiod. Utöver dessa, presenteras 15 områden som har behov av vattentjänster, med beräknad utbyggnad tidigast efter år 2035. Fram till den 25 juni 2023, har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Under året har Örebro kommun arbetat med en vattentjänstplan enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Örebro kommun har skyldighet att ordna vattentjänster om det behövs för skyddet av människors hälsa och miljö, och om bebyggelsen ingår i ett större sammanhang.

Utifrån en behovs- och möjlighetsanalys över hela kommunen finns nu ett förlag till en utbyggnadsplan av kommunala vattentjänster. Dessa områden planeras få påbörjad utbyggnad under tidsperioden år 2024-2035.

  • År 2024-2027: Lanna, Ekeby-Dreve, Vinön, Ervalla stationssamhälle.
  • År 2028-2031: Biverud-Löre, Långbyn och Norra Gottsätter, Förlunda/Yxstaby.
  • År 2032-2035 Bittinge och Täbyfallen, Kårsta ö, Kårstaövägen och Möllevägen.

Vattentjänstplanen ersätter tidigare utbyggnadsplaner från 2014 och 2017, och kommer vart fjärde år att aktualitetsprövas, vilket kan resultera i att planeringen justeras. Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande. Beslut om vattentjänstplanen planeras tas i Kommunfullmäktige den 12 december 2023.

Har du synpunkter?

Under samrådstiden 15 maj-25 juni 2023 har man möjlighet att inkomma med synpunkter på förlaget. Örebro kommun inbjuder även till ett samrådsmöte den 14 juni kl 17.30 på Kulturkvarteret. Läs mer och anmäl ditt deltagande här orebro.se/vattentjanstplan

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
Läs hela förslaget till vattentjänstplanen på orebro.se/vattentjanstplan

You must be logged in to post a comment Login