Förslag till miljöersättningar för ett grönare och mer hållbart jordbruk

Av på 22 mars, 2021

Jordbruksverket kompletterar nu sitt förslag till regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023 med alternativ för ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes. Vi bedömer att förslagen ger positiva miljöeffekter, främjar livsmedelsstrategins mål och ger möjligheter att införa politiken så att lantbrukarna får stödpengarna i tid.

EU:s beslut om kommande jordbrukspolitik innebär en av de största förändringarna av jordbrukspolitiken på många år. Ambitionen är ett grönare, mer miljö- och klimatvänligt jordbruk och kommer på olika sätt att få effekter för jordbruket, både miljömässigt och ekonomiskt. En effekt blir att gårdsstödet kommer att sänkas i storleksordningen 20 procent till förmån för ettåriga miljöersättningar. Det kan få konsekvenser för lönsamheten i jordbruket, inte minst i skogsbygder och Norrland, men det kan finnas möjligheter inom jordbrukspolitiken att kompensera för sänkta stöd.

Ersättningar som är enkla att hantera och attraktiva att söka
I vårt förslag har vi vägt in hur detta påverkar jordbrukets konkurrenskraft och svensk livsmedelsproduktion. Det är nödvändigt att fokusera på ett begränsat antal ersättningar. Det ger bättre målstyrning, lägre administrationskostnader och skapar förutsättningar för att betala ut pengarna till lantbrukare i tid. Det ger också en bättre förutsägbarhet för lantbrukarna.

– Det är den totala bilden som är den viktiga. Vi måste väga samman hur jordbrukspolitiken utformas som helhet och vad förändringarna innebär, säger Andreas Mattisson.

Förslaget består av följande ersättningar med införande 2023:

  • Ekologisk produktion som en ersättning.
  • Fånggrödor, mellangrödor och vårbearbetning.
  • Blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzoner i skogsbygd.
     

Viktigt att kompensera vid en omfördelning
Det är svårt att hitta nya effektiva ettåriga ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken för miljön eller djurvälfärden som når hela lantbruket i alla landsdelar. I den mån förändringarna i jordbrukspolitiken missgynnar skogs- och mellanbygder i förhållande till jordbruket i slättbygder menar vi att alternativet är att höja kompensationsstödet, det stöd som kompenserar för naturgivna nackdelar i skogs- och mellanbygder. Även en höjning av betesmarksstödet ingår i förslaget för naturbetesmarker som till stor del finns i skogs- och mellanbygder.

– Vi tycker att vårt förslag är en realistisk avvägning mellan att höja miljö- och klimatambitionen i jordbrukspolitiken och att det värnar om en rimlig omställning för företagen inklusive förutsättningar att kunna betala ut stöden i tid, säger Andreas Mattisson.

Utrymme för satsningar på konkurrenskraft
Samtidigt som eco-schemes innebär ökade miljö och klimatsatsningar ger det också utrymme till andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Detta utrymme kan, förutom förstärkning till de företag som är särskilt sårbara för minskade direktstöd, användas till satsningar på jordbrukets kunskaps- och innovationssystem samt investeringar och samarbeten som främjar en konkurrenskraftig utveckling av näringen. Det är mycket viktigt för att möta de utmaningar som finns.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in