Fortsatt råvarubrist för färg- och limindustrin

By on 29 november, 2021

Sedan våren 2020 har färg-och limindustrin haft problem att få tag i tillräckligt med råvaror för att kunna svara upp mot efterfrågan på branschens produkter. Det råder global brist på viktiga råvaror för färg- och limindustrin såsom till exempel bindemedlen epoxi, polyester och akrylat, men även flera viktiga pigment och tillsatsmedel.

Brist på råvaror till färg och lim

Bristen har uppkommit av ett antal orsaker. När pandemin under våren 2021 mildrades sköt efterfrågan i höjden på produkter, byggnader och infrastruktur. Produktionen av råvaror till färg- och limindustrin har inte kunnat hänga med. Att bygga ut produktionskapaciteten är ofta både dyrt och tidskrävande. Till detta kommer även fraktproblemen från Asien där containertransporterna fortfarande inte räcker till. Ibland har därför till och med flygfrakt fått tillgripas. Under hösten har också höga energipriser bidragit till ytterligare problem.

Tillväxten uteblir

Bristen ger inte bara en kraftig prispress uppåt, utan det är också nödvändigt för råvarutillverkarna att fördela råvarorna till tillverkarna av de färdiga produkterna. En viss del av marknadens efterfrågan kan därmed tillgodoses, men en del tillverkare av färg och lim kommer få vänta länge på att få råvaror och får därmed svårt att nå en förväntad tillväxt.

Detta kan i sin tur innebära att byggen försenas och att produktionen av produkter påverkas negativt då färg och lim är viktiga insatsvaror i många branscher.

Längre planering för säkrare tillgång

I det läge som råder arbetar färg-och limindustrins tillverkare hårt för att säkerställa tillgången på råvaror tidigare i produktionsplaneringen. Detta för att minska risken för brister och de störningar som det innebär för branschens kunder.

Oklart när situationen normaliseras

Det går inte i dag att svara på när denna situation normaliseras. Den globala bristen på råvaror ger dock starka signaler till råvaruproducenterna att öka sin kapacitet. Det sker dock inte i en handvändning då tillverkningen ofta är komplicerad. Det är därför svårt att spekulera i när situation kan komma att förbättras och risken är därför stor att det kan leda till fortsatt brist på färg och lim ytterligare en tid framöver.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kemisk Tekniska Företagen

You must be logged in to post a comment Login